OTUS – Oppimisen tuella hyvinvointia lukioon

Pieta Tukkimäki-Hildén, Hämeenlinnan lyseon lukio Tiina Kivinen, Hämeenlinnan lyseon lukio

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Ta­vas­ti­an lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa on käyn­nis­sä OTUS-han­ke, jon­ka kaut­ta ta­voi­tel­laan opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­nin li­sään­ty­mis­tä li­sää­mäl­lä op­pi­mi­sen tu­kea. Läh­tö­koh­ta­na hank­keel­le toi­mi se, että oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­es­sa toi­sel­le as­teel­le op­pi­mi­sen tuki ja sen stra­te­gi­an näh­tiin ole­van rat­kai­se­va te­ki­jä/kul­ma­kivi lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa. Ta­voit­tee­na oli luo­da Ta­vas­ti­an lu­ki­oi­hin op­pi­mi­sen tuen stra­te­gia yh­teis­työs­sä opet­ta­jien ja opis­ke­li­ja­huol­lon toi­mi­joi­den kans­sa.

Opis­ke­li­joi­den psyyk­ki­sen ja fyy­si­sen hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­nen jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa, en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti, näh­tiin tar­peel­li­sek­si. Useis­ta eri pe­rus­kou­luis­ta siir­ty­vien opis­ke­li­joi­den ryh­mäyt­tä­mi­sen osak­si uut­ta kou­lu­yh­tei­söä ja osal­lis­ta­van toi­min­ta­kult­tuu­rin ra­ken­ta­mi­sen kat­sot­tiin vai­kut­ta­van pois­sa­o­lo­ja vä­hen­tä­väs­ti ja tur­val­li­suut­ta li­sää­väs­ti. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si opis­ke­li­joil­le on tar­jot­tu kou­lu­päi­viä kat­kai­se­via ja ke­ven­tä­viä yh­tei­söl­li­siä toi­min­to­ja ku­ten eri­lai­sia peli­mah­dol­li­suuk­sia ja mind­full­ness-tuo­ki­oi­ta. Myös hy­vin­voin­ti­ai­hei­sia asi­an­tun­ti­ja­lu­en­to­ja Te­am­sin vä­li­tyk­sel­lä on tuo­tu kai­kil­le opis­ke­li­joil­le. Myös huol­ta­jil­le jär­jes­tet­tiin etä­van­hem­pain­ilta hy­vin­voin­nin tee­mois­ta. Ker­ho­muo­tois­ta opis­ke­li­ja­voi­min ta­pah­tu­vaa toi­min­taa on jär­jes­tet­ty esi­mer­kik­si lau­ta­peli­ker­hon ja väli­tun­ti­ki­sai­lu­jen muo­dos­sa. Oppi­tun­neil­le on os­tet­tu ”näp­räi­ly­e­läi­miä”, piik­ki­tyy­ny­jä kes­kit­ty­mis­tä aut­ta­maan. Päät­tö­vii­kol­la opis­ke­li­ja­huol­lon ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set ovat jär­jes­tä­neet au­las­sa päät­tö­viik­ko­kah­ve­ja ja si­ten ju­tut­ta­neet nuo­ri­soa ja ol­leet heil­le läs­nä.

Vii­koit­tai­sia ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­oi­ta on pi­det­ty tär­kei­nä, jot­ta yk­sit­täi­nen opis­ke­li­ja on voi­nut tiu­kem­min tun­tea kuu­lu­van­sa isom­mas­sa­kin lu­ki­os­sa jo­hon­kin po­ruk­kaan. Po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan kaut­ta ha­et­tiin ryh­män­oh­jauk­ses­sa vah­vuus­a­jat­te­lua sekä ope­tel­tiin tun­nis­ta­maan omia vah­vuuk­sia. Ryh­män­oh­jauk­seen on­kin lu­ki­ois­sa ra­ken­net­tu vuo­si­luo­kit­tain vuo­si­kel­lo ja tuo­tet­tu yh­tei­söl­li­ses­ti mie­lek­käi­tä si­säl­tö­jä. Mer­ki­tyk­sel­li­se­nä on pi­det­ty ryh­män­oh­jaa­jan roo­lia yk­sit­täi­sen opis­ke­li­jan näkö­kul­mas­ta kou­lun luo­tet­ta­va­na ai­kui­se­na.

Ehkä mer­kit­tä­vin op­pi­mis­ta edis­tä­vä teko on ol­lut yk­sit­täi­siin oppi­ai­nei­siin tai aine­ryh­miin liit­ty­vän op­pi­mi­sen tuen poh­ti­mi­nen ja op­pi­mi­sen re­sep­tien laa­ti­mi­nen. Neu­ro­psy­ko­lo­gi Heli Iso­mäki joh­dat­te­li opet­ta­jat op­pi­mi­sen vai­keuk­sien ää­rel­le sekä asi­oi­hin, joi­ta jo­kai­nen opet­ta­ja voi omas­sa ope­tuk­ses­saan teh­dä hel­pot­taak­seen opis­ke­li­jaa, jon­ka op­pi­mi­sen tai­dot ei­vät ole riit­tä­vän ke­hit­ty­neet. He­rät­te­le­vää oli, kuin­ka suu­ri osa lu­ki­on aloit­ta­vis­ta opis­ke­li­jois­ta tar­vit­see hy­vin seik­ka­pe­räis­tä, yk­si­tyis­koh­tais­ta ja tois­tet­ta­vaa oh­jeis­tus­ta esi­mer­kik­si koti­teh­tä­vis­tä sel­viy­ty­mi­seen. Väi­tän, että lu­ki­os­sa meil­lä on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut lii­an ruu­sui­nen kuva opis­ke­li­joit­ten op­pi­mis­val­miuk­sis­ta ja itse­oh­jau­tu­vuu­des­ta. Nyt kaik­ki Ta­vas­ti­an lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen opet­ta­jat pys­ty­vät pa­rem­min tun­nis­ta­maan opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen han­ka­luu­det ja oh­jaa­maan tätä re­sep­tien pa­riin, jot­ka ovat kaik­kien saa­ta­vil­la. Pie­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja­re­surs­sin vuok­si tämä on mer­kit­tä­vä pa­ran­nus ai­kai­sem­paan ti­lan­tee­seen.

Hank­keen ai­ka­na olem­me myös laa­ti­neet lu­ki­o­kou­lu­tuk­sel­le op­pi­mi­sen tuen stra­te­gi­an. Työ­ryh­mään kuu­lui eri ai­nei­den opet­ta­jia eri lu­ki­ois­ta, eri­tyis­o­pet­ta­ja sekä reh­to­rit. Stra­te­gi­an laa­din­nas­sa saa­tiin apua erään kon­sult­ti­pal­ve­lun pal­ve­lu­na, jot­ta saim­me myös ulko­puo­lis­ta nä­ke­mys­tä työs­tä­mi­seen. Kou­lun ra­ken­tei­siin on rai­vat­tu paik­ko­ja tu­el­le, pe­rus­tet­tu tuki­pa­jo­ja ja te­hos­tet­tu oh­jaa­mis­ta op­pi­mi­sen tuen pii­riin.

Tänä ke­vää­nä saam­me vie­lä vie­raak­si Tiia-Ma­ria Päi­vän­sa­lon ai­hee­naan Opet­ta­jan kei­not lu­ki­o­lai­sen op­pi­mi­sen tai­to­jen tu­ke­mi­ses­sa. Odo­tam­me ilta­päi­vää mie­len­kiin­nol­la.

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023