Suuren lukion laadukkaan ja saavutettavan ohjauksen malli

Laura Sallinen, Schildtin lukio, Jyväskylä; Timo Ilomäki, Schildtin lukio, Jyväskylä; Pauliina Pöntinen, Kuopion Lyseon lukio, Kuopio

Koko han­ke­po­ruk­ka kool­la suun­nit­te­le­mas­sa oh­jauk­sen ke­hit­tä­mis­tä isois­sa lu­ki­ois­sa

Opis­ke­li­ja oman elä­män­sä oh­jaa­ja­na -hank­kees­sa (OPH) kol­me kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jää on ke­hit­tä­nyt yh­teis­työs­sä su­ju­via ja saa­vu­tet­ta­via oh­jaus­pro­ses­se­ja suu­riin lu­ki­oi­hin. Yh­teis­työ­hank­kees­sa ovat ol­leet mu­ka­na Jy­väs­ky­län kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män Gra­dia-lu­ki­ot, Kuo­pi­on lu­ki­o­toi­mi ja Lah­den Gau­dia-lu­kio.

Ta­voit­tee­na on muo­dos­taa suu­riin lu­ki­oi­hin so­pi­va oh­jauk­sen mal­li, jol­la tar­koi­te­taan toi­mi­via oh­jaus­pro­ses­se­ja, eri toi­mi­joi­den roo­lien jä­sen­tä­mis­tä sekä toi­mi­via oh­jauk­sen työ­ka­lu­ja. Mal­lin suun­nit­te­lus­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti laa­tuun ja saa­vu­tet­ta­vuu­teen, joi­ta hank­kees­sa ar­vi­oi­daan eri­lai­sin me­ne­tel­min. Tätä vas­ten teh­tiin mm. oh­jauk­sen laa­dun ja saa­vu­tet­ta­vuu­den mit­taa­mi­seen tar­koi­tet­tu ky­sy­mys­pat­te­ris­to. Li­säk­si Jy­väs­ky­läs­sä uu­dis­tet­tiin jo vuo­sia käy­tös­sä ol­lei­ta luku­vuo­si­ky­se­lyi­tä ja ke­hi­tet­tiin nii­tä vas­taa­maan pa­rem­min hank­keen ta­voit­tei­siin. Opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­sia saa­mas­taan oh­jauk­ses­ta sel­vi­tet­tiin myös teko­älyn avul­la sekä haas­tat­te­luin.

Hank­keen ke­hi­tys­koh­tei­na ovat ol­leet mm. HOPS-pro­ses­si, ni­vel­vai­he, ja sen osa­na TU­VAs­ta lu­ki­oon siir­ty­mi­nen, jat­ko-oh­jaus ja jäl­ki­oh­jaus, op­pi­mi­sen tuki ja eri­tyi­sen tuen rat­kai­sut. Oh­jauk­sen di­gi­taa­li­si­na rat­kai­sui­na on pi­lo­toi­tu mm. Aiwo Digi­ta­lin teko­äly­poh­jais­ta kie­li­mal­lia, Gra­di­an haku­pal­ve­lui­den ja Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen opo­bot­te­ja, opoc­hat­tia ja opin­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää, Po­wer­BI-ra­port­te­ja sekä ChatGPT teko­älyä lu­ki­o­lai­sen tuki­ä­ly­nä.

HOPS-prosessin kehittäminen

Hank­keen ta­voit­tee­na on ak­ti­voi­da opis­ke­li­jaa oman omien opin­to­jen­sa suun­nit­te­lus­sa ja luo­da edel­ly­tyk­siä sil­le, että hä­nel­lä on tätä var­ten tar­vit­ta­vat työ­ka­lut sekä tuki. HOPS-pro­ses­sin työ­ka­lui­na toi­mi­via Wil­man lo­mak­kei­ta on ke­hi­tet­ty pal­ve­le­maan pa­rem­min opis­ke­li­jaa opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa. Lo­mak­kei­ta hyö­dyn­ne­tään myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa oh­jauk­ses­sa sekä tuen tar­peen ar­vi­oin­nis­sa. HOPS-pro­ses­si on ku­vat­tu osa­na oh­jauk­sen vuo­si­suun­ni­tel­maa, ja pro­ses­siin on kir­jat­tu pait­si opin­to-oh­jaa­jan ja ryh­män­oh­jaa­jan, myös ai­neen­o­pet­ta­jien roo­li oman oppi­ai­neen­sa oh­jauk­ses­sa sekä jat­ko-opin­toi­hin oh­jauk­ses­sa.

Opis­ke­li­ja tar­vit­see opin­to­jen suun­nit­te­lun­sa tu­ek­si myös tie­toa oppi­ai­nei­den tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä esi­mer­kik­si kou­lun ulko­puo­lel­la suo­ri­tet­ta­vis­ta opin­nois­ta. Tätä var­ten hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty mm. oppi­ai­nei­den va­lin­nais­ten opin­to­jak­so­jen ku­vauk­sia sekä osaa­mi­sen tun­nus­ta­mi­sen pro­ses­sia. Tie­to py­ri­tään sa­maan hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vaan muo­toon mm. Thing­Link-työ­ka­lua käyt­tä­en. Jot­ta opis­ke­li­jal­la oli­si sel­keä kuva niin lu­kio-opin­nois­ta ja nii­den suun­nit­te­lus­ta kuin hä­nen tu­ke­naan ole­vas­ta kou­lun hen­ki­lö­kun­nas­ta, opis­ke­li­jal­le ku­va­taan Oh­jauk­sen pol­ku niin ikään Thing­Link-työ­ka­lun avul­la.

Jatko-ohjaus ja jälkiohjaus

Koko kou­lu oh­jaa -ajat­te­lu on ol­lut joh­to­a­ja­tuk­se­na hank­keen jat­ko-oh­jauk­seen liit­ty­vien tee­mo­jen to­teu­tuk­ses­sa, ja sitä on teh­ty tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Ute­li­aas­ti lu­ki­os­sa -hank­keen toi­mi­joi­den kans­sa. Hank­kei­den yh­tei­se­nä ta­voit­tee­na on saa­da opis­ke­li­joil­le en­tis­tä laa­jem­pi kuva ura­mah­dol­li­suuk­sis­ta – ja ute­li­ai­suus teh­dä oman nä­köi­siä va­lin­to­ja. Jy­väs­ky­läs­sä hank­keet jär­jes­ti­vät­kin mar­ras­kuus­sa koko opet­ta­ja­kun­nal­le yh­tei­sen työs­ken­te­ly­ilta­päi­vän tee­man ym­pä­ril­le. Kai­kis­sa han­ke­kau­pun­geis­sa opet­ta­jien nä­ke­myk­siä jat­ko-oh­jauk­ses­ta ja hei­dän roo­lis­taan täs­sä pro­ses­sis­sa kar­toi­tet­tiin ky­se­lyin, jon­ka tu­lok­sia poh­dit­tiin aine­ryh­mis­sä. Näi­tä poh­din­to­ja py­ri­tään hyö­dyn­tä­mään seu­raa­van luku­vuo­den ope­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa. Hank­keen ta­voi­te opin­to-oh­jaa­jien ura­oh­jaus­o­saa­mi­sen li­sää­mi­ses­tä to­teu­tui osal­taan kaik­kien han­ke­kau­pun­kien yh­tei­sen ura­oh­jaus­päi­vän myö­tä. Opet­ta­jien työn tu­ek­si on suun­nit­teil­la mm. ura­oh­jauk­sen työ­kalu­pak­ki. Kuo­pi­os­sa lu­ki­oi­den hen­ki­lö­kun­ta osal­lis­tui Mie­li ry:n kou­lu­tuk­seen.

Hank­keen ta­voit­tee­na on myös löy­tää jäl­ki­oh­jauk­sen (val­mis­tu­nei­den oh­jaus) to­teut­ta­mi­seen rat­kai­su, joka var­mis­taa eri­tyi­ses­ti il­man opin­to­paik­kaa jää­nei­den ta­voit­ta­mi­sen. Tätä var­ten Kuo­pi­os­sa lä­hes­tyt­tiin val­mis­tu­nei­ta säh­köi­sel­lä jäl­ki­oh­jaus­kir­jeel­lä. Jy­väs­ky­läs­sä val­mis­tu­neil­le lä­he­tet­tiin teks­ti­vies­til­lä jäl­ki­oh­jaus­ky­se­ly (Forms), jos­sa pait­si muis­tu­tet­tiin jäl­ki­oh­jauk­sen saa­ta­vuu­des­ta, myös ke­rät­tiin tie­toa sii­tä, mis­sä edel­li­sen ke­vää­nä val­mis­tu­vat nuo­ret ovat. Ko­ke­muk­set ky­se­lys­tä oli­vat hy­vät, jo­ten tämä toi­min­ta­mal­li jää py­sy­väk­si osak­si jäl­ki­oh­jauk­sen pro­ses­sia. Kuo­pi­os­sa on käy­tös­sä myös jäl­ki­oh­jauk­seen tu­li­jal­le etu­kä­teen toi­mi­tet­ta­va taus­ta­tie­to­lo­ma­ke, joka an­taa opin­to-oh­jaa­jal­le en­nak­ko­tie­toa oh­jat­ta­van toi­veis­ta oh­jaus­kes­kus­te­luun liit­ty­en.

Nivelvaiheen yhteistyö ja oppimisen tuki

Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on vah­vis­tu­nut LOPS21 vel­voit­ta­vuu­den myö­tä. Op­pi­mi­sen tuen pro­ses­se­ja on ke­hi­tet­ty ja yh­den­mu­kais­tet­tu han­ke­toi­mi­joi­den kes­kuu­des­sa ja myös niin pe­rus­o­pe­tuk­sen op­pi­lai­ta kuin hei­dän huol­ta­ji­aan­kin on in­for­moi­tu lu­ki­on vaa­ti­muk­sis­ta ja eri­tyis­o­pe­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta, kos­ka ne ovat ko­vin eri­lai­set pe­rus­o­pe­tuk­seen ver­rat­tu­na. Tä­hän tar­koi­tuk­seen on teh­ty ja ja­et­tu Thing­Link-poh­jai­nen tie­to­pa­ket­ti, jo­hon on koos­tet­tu kes­kei­sim­mät asi­at.

Opis­ke­li­jan opis­ke­lun kan­nal­ta oleel­li­sen oh­jauk­seen ja tuen tar­pee­seen liit­ty­vän tie­don siir­ty­mi­nen seu­raa­vaan oppi­lai­tok­seen on kes­kei­sen tär­ke­ää, jot­ta opis­ke­li­ja sai­si hy­vän alun lu­kio-opin­noil­leen ja mo­ti­voi­tui­si lu­kio-opis­ke­luun. Tä­män vuok­si olem­me luo­neet uu­sia pro­ses­se­ja tie­don siir­ty­mi­sen var­men­ta­mi­sek­si. Näi­tä ovat Kuo­pi­os­sa esi­mer­kik­si Wil­man säh­köi­sen il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen huol­ta­jan toi­mes­ta lu­ki­o­paik­kaa vas­taan­ot­ta­es­sa. Il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la ky­sy­tään pait­si nuo­ren omia aine­va­lin­toi­hin liit­ty­viä toi­vei­ta, myös sitä, onko hän saa­nut opin­toi­hin­sa jon­kin­lais­ta tu­kea eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta tai te­hos­te­tun op­pi­laan­oh­jauk­sen muo­dos­sa. Vas­taa­van lo­mak­keen täyt­tää myös kes­ken luku­vuo­den lu­ki­os­sa aloit­ta­va opis­ke­li­ja huol­ta­ji­neen.

Jy­väs­ky­läs­sä Gra­dia-lu­ki­ois­sa on käy­tös­sä säh­köi­nen tie­don­siir­to­lo­ma­ke pe­rus­o­pe­tuk­sen jäl­kei­ses­sä ni­vel­vai­hees­sa. Lo­ma­ke on osoit­tau­tu­nut toi­mi­vak­si, mut­ta sen käy­tön te­hos­ta­mi­seen tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­oi­ta. Tä­hän liit­ty­en hank­kees­sa luo­daan mal­lia pe­rus­o­pe­tuk­sen ja lu­ki­on opin­to-oh­jaa­jien tii­viim­pään yh­teis­työ­hön. Muis­sa han­ke­kau­pun­geis­sa on tut­kit­tu mah­dol­li­suuk­sia ot­taa vas­taa­va käyt­töön myö­hem­min.

Vies­ti lu­ki­os­ta ko­tei­hin lu­ki­o­pai­kan var­mis­tut­tua ja roh­kai­su olla yh­tey­des­sä opin­to-oh­jaa­jiin tai opis­ke­lu­huol­lon vä­keen on tuot­ta­nut usei­ta yh­tey­den­ot­to­ja lu­ki­on al­kuun, jot­ka ehkä oli­si­vat jää­neet te­ke­mät­tä il­man kon­tak­toin­tia. Näin on mah­dol­lis­ta pääs­tä heti opin­to­jen alus­sa kiin­ni mah­dol­li­siin tuen tar­pei­siin ja tar­vit­ta­vien tuki­toi­mien suun­nit­te­luun yh­des­sä nuo­ren, huol­ta­jan ja jos­kus myös hoi­to­ta­hon kans­sa.

Hank­kees­sa on tar­koi­tus luo­da mal­li sys­te­maat­ti­sem­mas­ta jat­ku­mos­ta pe­rus­o­pe­tuk­sen te­hos­te­tul­le op­pi­laan­oh­jauk­sel­le. Pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa­kin mal­lia useil­la ta­hoil­la vas­ta muo­toil­laan, mut­ta vas­taa­vaa ide­aa tuo­daan lu­ki­o­kon­teks­tiin. Olen­nais­ta on tie­ten­kin saa­da toi­sel­le as­teel­le tie­to te­hos­te­tun opin­to-oh­jauk­sen tar­pees­ta, jot­ta sitä voi­daan koh­den­taa oi­kein.

Erilaisia digitaalisia ratkaisuja lukion opinto-ohjauksen apuna

Han­ke­toi­mi­jat ovat ko­keil­leet eri­lai­sia di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja mm. mark­ki­noin­nis­sa, pa­ran­ta­maan oh­jauk­sen saa­vu­tet­ta­vuut­ta, opin­to­jen seu­ran­nan vä­li­nee­nä ja toi­saal­ta opis­ke­li­jan oman tie­don­haun apu­na. Teko­älyä on hyö­dyn­net­ty myös opis­ke­li­jan oh­jaus­ko­ke­muk­sen ana­ly­soin­nis­sa.

Botti- ja chatpalvelut

Kuo­pi­os­sa on si­säl­löl­li­ses­ti edel­leen ke­hi­tet­ty ja tes­tail­tu jo ai­em­min Ko­ro­na Exit -hank­keen myö­tä käyt­töö­no­tet­tua Opo­Bot­tia ja OpoC­hat­tia, nii­den toi­mi­vuut­ta lu­kio-oh­jauk­ses­sa ja mark­ki­noin­nis­sa. Opo­Bo­tin käyt­tä­jä­mää­rät ovat ol­leet lu­paa­via ja tie­tyt aihe­a­lu­eet ovat ol­leet käy­te­tym­piä kuin toi­set. Sa­moin tie­tyt ajan­koh­dat, ku­ten kou­lun aloi­tus­päi­vä syk­syl­lä, ovat ol­leet Opo­Bo­tis­sa ruuh­kai­sia. OpoC­hat ei sen si­jaan saa­vut­ta­nut ai­na­kaan yh­dek­säs­luok­ka­lai­sia, kun sitä tes­tat­tiin Kuo­pi­os­sa lu­ki­oi­den mark­ki­noin­ti­ta­pah­tu­man ai­koi­hin mar­ras­kuus­sa 2022. Toi­mi­vam­pi oli­si var­mas­ti­kin aina auki ole­va chat-pal­ve­lu, jos­sa sai­si vas­tauk­sia suh­teel­li­sen no­pe­as­ti, mut­ta tä­hän meil­lä ei ole ol­lut hen­ki­lö­re­surs­sia.

Gra­di­an ha­ki­ja­pal­ve­lu­jen chat pal­ve­lee kaik­kia Gra­di­an kou­lu­tuk­sis­ta kiin­nos­tu­nei­ta arki­päi­vi­sin pu­he­li­mes­sa, cha­tis­sa ja säh­kö­pos­tis­sa. Haku­pal­ve­lui­hin saa­puu vuo­sit­tain yli 10 000 yh­tey­den­ot­toa Gra­di­an kou­lu­tuk­siin ja ha­keu­tu­mi­seen liit­ty­en. Haku­pal­ve­lui­hin tu­lee päi­vit­täin suu­ri mää­rä yh­tey­den­ot­to­ja. Suu­rin osa tu­lee säh­kö­pos­til­la ja pu­he­li­mit­se; chat­tiin tu­lee näis­tä ka­na­vis­ta vä­hi­ten yh­tey­den­ot­to­ja. Chat­tia käyt­tä­vät eri­tyi­ses­ti nuo­ret ha­ki­jat. Sen etu­na on ma­ta­la kyn­nys ano­nyy­miin yh­tey­den­ot­toon. Ai­kui­set ja ulko­maa­lai­set asi­ak­kaat käyt­tä­vät chat­tia huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män.

Cha­tin kaut­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­ne on mel­ko ly­hyt ja no­pea ja ensi­re­ak­ti­on täy­tyy opin­to-oh­jaa­jal­ta tul­la no­pe­as­ti. Päi­vys­tä­jäl­lä on tär­keim­mät si­vus­tot ja ma­te­ri­aa­lit en­nak­koon val­mii­na, jot­ta he pys­ty­vät vas­taa­maan no­pe­as­ti. Saa­vu­tet­ta­vuus on tär­keä arvo. Haku­pal­ve­lui­den opin­to-oh­jaa­jat päi­vys­tä­vät cha­tis­sa päi­vit­täin. Lu­ki­oi­den osal­ta li­vec­hat vei­si to­den­nä­köi­ses­ti lii­kaa re­surs­se­ja. Oman kou­lun opis­ke­li­jat ta­paa­vat opin­to-oh­jaa­jaa mie­lui­ten kas­vo­tus­ten ja ta­voit­ta­vat oman opin­to-oh­jaa­jan­sa mel­ko no­pe­as­ti myös Wil­ma-vies­til­lä.

Digitaalisia ratkaisuja opintojen seurannan avuksi

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on pi­lo­toi­tu teko­ä­lyyn poh­jau­tu­vaa opin­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää, joka on koko lu­ki­o­toi­men opin­to-oh­jaa­jien, ryh­män­oh­jaa­jien ja eri­tyis­o­pet­ta­jien ko­kei­lu­käy­tös­sä. Se on oi­val­li­nen apu opis­ke­li­joi­den opin­to­jen ete­ne­mi­sen ja läs­nä­olon seu­ran­taan ja an­taa myös ar­vi­on tiet­ty­jen taus­ta­tie­to­jen poh­jal­ta opin­to­jen ete­ne­mi­ses­tä ja opis­ke­li­jan kes­keyt­tä­mis­ris­kis­tä. Näin var­hai­nen puut­tu­mi­nen on­gel­miin hel­pot­tuu, kun jär­jes­tel­mä hä­lyt­tää tiet­ty­jen raja-ar­vo­jen ylit­ty­es­sä. Edel­leen­kin toki tar­vi­taan opin­to-oh­jaa­jan, eri­tyis­o­pet­ta­jan tai ryh­män­oh­jaa­jan tul­kin­ta ti­lan­tees­ta ja sen mu­kai­nen toi­min­ta opis­ke­li­jan ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si.

Jy­väs­ky­läs­sä di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja opin­to­jen ete­ne­mi­sen seu­ran­taan ja toi­saal­ta opis­ke­li­jan he­rät­te­lyyn kes­ken­e­räis­ten suo­ri­tus­ten lop­puun saat­ta­mi­seen on ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä Gra­di­an Digi­pal­ve­lui­den kans­sa. Opin­to­jen seu­ran­taan ke­hi­te­tään Po­wer­BI-ra­port­te­ja ryh­män­oh­jaa­jan ja opin­to-oh­jaa­jan työn tu­ek­si. Kes­ken­e­räi­siin opin­to­suo­ri­tuk­siin py­ri­tään puut­tu­maan Wil­man hä­ly­tys­jär­jes­tel­män avul­la, joka lä­het­tää opis­ke­li­jal­le muis­tu­tuk­sen suo­ri­tuk­sen täy­den­tä­mi­ses­tä. Näi­den li­säk­si Jy­väs­ky­läs­sä on ke­hi­tet­ty Wil­man opis­ke­li­jan etu­si­vun nä­ky­mää, ja nos­tet­tu sii­hen opin­to­jen ete­ne­mis­tä ku­vaa­via tun­nus­lu­ku­ja opin­to-oh­jaa­jan ja ryh­män­oh­jaa­jan työ­tä hel­pot­ta­maan.

ChatGPT tiedonhaun apuna

Teko­äly­poh­jai­sen tie­don­haun ke­hit­ty­mi­nen ChatGPT toi hank­keel­le uu­den, mie­len­kiin­toi­sen haas­teen. Mikä on ChatGPT? Teko­älyn omas­sa vas­tauk­ses­sa ”ChatGPT on ly­hen­ne sa­nois­ta “Chat Ge­ne­ra­ti­ve Pre-trai­ned Trans­for­mer”. Se on luon­nol­li­sen kie­len kä­sit­te­lyyn eri­kois­tu­nut teko­äly­al­go­rit­mi, joka on ke­hi­tet­ty Ope­nAI:n toi­mes­ta. ChatGPT pe­rus­tuu ke­hit­ty­nee­seen teko­äly­tek­niik­kaan, jota kut­su­taan syvä­op­pi­mi­sek­si. Se on kou­lu­tet­tu val­ta­val­la mää­räl­lä teks­ti­da­taa ja pys­tyy vas­taa­maan ky­sy­myk­siin ja tuot­ta­maan teks­tiä ih­mis­mäi­sel­lä ta­val­la. ChatGPT on täl­lä het­kel­lä yksi ke­hit­ty­neim­mis­tä ja moni­puo­li­sim­mis­ta kie­lel­li­sis­tä teko­äly­al­go­rit­meis­ta.”

Hank­keen ni­men­kin mu­kai­ses­ti Opis­ke­li­ja oman elä­män­sä oh­jaa­ja­na ChatGPT tar­jo­aa opis­ke­li­jal­le tu­kea ja mah­dol­li­suu­den hen­ki­lö­koh­tai­sen tuki­älyn hyö­dyn­tä­mi­seen lu­kio-opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa, jat­ko-opin­to­mah­dol­li­suuk­sien kar­toit­ta­mi­ses­sa, omien vah­vuuk­sien tut­ki­mi­ses­sa, eri­lai­sis­sa on­gel­ma­rat­kai­suis­sa, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa, työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mi­ses­sa ja tu­le­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­den hah­mot­ta­mi­ses­sa. Teko­ä­lys­tä on no­pe­as­ti tu­los­sa niin lu­ki­o­lai­sen kuin työ­e­lä­män am­mat­ti­lai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen tu­tor, jol­la on aina ai­kaa vas­ta­ta ja käy­dä moni­u­lot­teis­ta di­a­lo­gia mitä mo­ni­nai­sim­mis­sa ky­sy­myk­sis­sä.

Hank­keen ai­ka­na tut­ki­taan lu­ki­o­lai­sil­le omi­nai­sia ta­po­ja hyö­dyn­tää uut­ta kie­li­mal­liin pe­rus­tu­vaa teko­älyä, ja luo­daan oh­jei­ta sii­hen, mis­sä ja mi­ten sitä kan­nat­taa hyö­dyn­tää.

Tekoäly ohjauskokemuksen analysoinnin apuna

Hank­kees­sa tut­ki­taan ja ke­hi­te­tään opin­to-oh­jauk­sen laa­tua ja saa­vu­tet­ta­vuut­ta tut­ki­mus- ja tie­to­pe­rus­tei­ses­ti. Tut­ki­mal­la ha­lu­taan vas­tauk­sia mm. ky­sy­myk­siin, mil­lä toi­min­noil­la saa­daan mis­sä­kin asi­as­sa par­haat tu­lok­set, mi­hin kan­nat­taa pa­nos­taa, mis­sä koh­taa di­gi­taa­li­set rat­kai­sut pal­ve­le­vat par­hai­ten, mitä tu­kea opis­ke­li­ja kai­paa mis­sä­kin vai­hees­sa, mi­ten hank­kees­sa ke­hi­te­tyt toi­min­not pal­ve­le­vat laa­duk­kaan opin­to-oh­jauk­sen to­teut­ta­mis­ta. Sel­vi­tys to­teu­te­taan Aiwo-Digi­ta­lin teko­äly­poh­jai­nen ana­lyy­si­työ­ka­lun avul­la. Avoi­mien vas­taus­ten pe­rus­teel­la saa­daan laa­jem­paa tie­toa opis­ke­li­jan ko­ke­muk­ses­ta. AI-ana­lyy­si­me­ne­tel­män avul­la voi­daan tul­ki­ta iso­ja mää­riä avoi­mia vas­tauk­sia ja saa­da näin pa­rem­paa ja luo­tet­ta­vam­paa tie­toa, kuin esim. ky­se­lyi­den tuot­ta­mat vas­tauk­set.

Teko­äly ana­ly­soi ja luo­kit­te­lee vas­tauk­set jat­ko-ana­lyy­sin tar­pei­siin.

Lu­ki­on 2. vuo­si­ta­son opis­ke­li­jat vas­taa­vat seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:

1. Mil­lais­ta oh­jaus­ta olet saa­nut lu­kio-opin­to­je­si suun­nit­te­luun (pai­no­tuk­se­si, opin­to­jak­so­va­lin­ta­si, yo-kir­joi­tus­suun­ni­tel­ma­si)?

2. Mil­lais­ta oh­jaus­ta olet saa­nut opis­ke­lu­tai­toi­hi­si (opin­to-oh­jaa­jal­ta, ai­neen­o­pet­ta­jil­ta, ryh­män­oh­jaa­jal­ta)?

3. Mil­lais­ta oh­jaus­ta olet saa­nut lu­kio-opin­to­je­si jäl­kei­siin suun­ni­tel­miin, jat­ko-opin­toi­hin ja ura­va­lin­taan liit­ty­en?

4. Ker­ro toi­veis­ta­si, min­kä­lai­nen opin­to-oh­jaus hyö­dyt­täi­si si­nua eni­ten lu­ki­o­po­lul­la?

Suuren lukion ohjauksen malli koko koulun ohjaustyön ja opiskelijan tukena

Hank­kees­sa tuo­te­taan kan­sal­li­ses­ti­kin hyö­dyn­net­tä­vis­sä ole­va suu­ren lu­ki­on laa­duk­kaan oh­jauk­sen mal­li, jos­sa roo­lit ovat jä­sen­ty­neet LOPS21:n ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti. Mal­li si­säl­tää myös hank­keen osa­ta­voit­tei­siin liit­ty­vien pro­ses­sien ku­vauk­set. Yh­te­nä kes­kei­se­nä ta­voit­tee­na hank­kees­sa on edis­tää opis­ke­li­jan omaa osal­li­suut­ta omien opin­to­jen­sa suun­nit­te­lus­sa ja seu­ran­nas­sa. Näin ol­len osa­na mal­lia on mm. pait­si Wil­ma-poh­jai­sia opis­ke­li­jan HOPS-työ­ka­lu­ja, myös Thing­Link-alus­tal­le teh­ty lu­ki­o­lai­sen oh­jauk­sen pol­ku ni­vel­vai­hees­ta lu­ki­on jäl­kei­seen ai­kaan. Lu­ki­o­lai­sen oh­jauk­sen pol­ku on opis­ke­li­jal­le vi­su­aa­li­ses­ti ha­vain­nol­li­nen työ­kalu omien opin­to­jen suun­nit­te­lun tu­ek­si.

Eri toi­mi­joi­den roo­lit osa­na lu­ki­on opin­to-oh­jauk­sen ko­ko­nai­suut­ta py­ri­tään kir­kas­ta­maan ja toi­mi­joil­le tar­jo­taan myös kou­lu­tus­ta ja työ­ka­lu­ja oh­jaus­teh­tä­vään­sä. LOPS21 vel­voit­taa edel­lis­tä LOPS16 enem­män ai­neen­o­pet­ta­jia yh­teis­työ­hön työ­e­lä­män ja kor­kea-as­teen kans­sa ja si­säl­lyt­tä­mään ope­tuk­seen­sa ko­ko­nai­suuk­sia, jot­ka si­to­vat opis­kel­ta­van ai­neen jat­ko-opin­toi­hin ja työ­e­lä­mään.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den li­sää­mi­nen on yksi hank­keen ta­voit­teis­ta. Sen kä­si­täm­me laa­jas­ti: edis­täm­me lu­ki­on oh­jaus­pal­ve­lui­den ja eri­tyis­o­pe­tuk­sen fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä, so­si­aa­lis­ta kuin kult­tuu­ris­ta­kin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Täs­sä eri­tyi­ses­ti Lah­den Gau­dia-lu­ki­ot ovat teh­neet hy­vää poh­ja­työ­tä.

Suu­ren lu­ki­on laa­duk­kaan oh­jauk­sen mal­li pro­ses­sei­neen ku­va­taan hank­keen käsi­kir­jan­o­mai­ses­sa lop­pu­ra­por­tis­sa, jos­ta on toi­vot­ta­vas­ti iloa laa­jem­min­kin. Han­ke­kau­pun­kien ko­kei­lu­ja ja hank­keen tuo­tok­sia esi­tel­lään tar­kem­min jo nyt hank­keen blo­gis­sa: https://blo­git.gra­dia.fi/sisu/

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023