Valmennuksesta tukea lukio-opiskelijoiden jaksamiseen

Anne Erkinheimo-Kyllönen, Tampere

Lu­ki­o­paja LUPA on Ha­tan­pääl­lä si­jait­se­va työ­pa­ja­mai­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö Tam­pe­reen kau­pun­gin lu­ki­ois­sa opis­ke­le­vil­le nuo­ril­le. Paja on pe­rus­tet­tu ESR-hank­kee­na vuo­den 2022 alus­sa, Sil­ta-Val­men­nus­yh­dis­tyk­sen ja Tam­pe­reen kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­syh­teis­työ­nä. Lu­ki­o­lais­ba­ro­met­rin 2022 tu­lok­set pal­jas­ti­vat nuor­ten kas­va­neen pa­hoin­voin­nin ko­ro­na-ai­ka­na sekä uu­den­lai­sen tuen tar­peen lu­kio-opin­toi­hin ja jat­ko-oh­jauk­seen liit­ty­en. Lu­ki­o­pa­jal­la käy­dään hen­ki­lö­koh­tai­sen suun­ni­tel­man mu­kaan ja hank­kee­seen voi oh­jau­tua kai­kis­sa opin­to­jen vai­heis­sa. Opis­ke­li­joi­den kans­sa työs­ken­te­lee koko­päi­väi­ses­ti val­men­ta­ja ja eri­tyis­o­pet­ta­ja sekä ker­ran vii­kos­sa pa­jal­la käy­vä opin­to-oh­jaa­ja. Lu­ki­o­pa­jal­le oh­jau­du­taan hank­kees­sa työs­ken­te­le­vän opin­to-oh­jaa­jan kaut­ta, esi­mer­kik­si ryh­män­oh­jaa­jan tai opin­to-oh­jaa­jan lä­het­tä­mä­nä. Nuo­ret säi­ly­vät oman kou­lun­sa opis­ke­li­joi­na, ja ta­voit­tee­na on­kin pa­luu omal­le lu­ki­ol­le, val­mis­tu­mi­nen tai jat­ko-oh­jaus muu­al­le toi­min­ta­ky­vyn ja elä­män­hal­lin­nan pa­ran­tu­mi­sen myö­tä.

Hei­di Me­ri­läi­nen työs­ken­te­lee lu­ki­o­pa­jan val­men­ta­ja­na ja ke­hit­tää ja to­teut­taa hank­keen oh­jauk­sel­lis­ta toi­min­taa. Pa­jal­le oh­jau­tu­vat nuo­ret ovat pää­sään­töi­ses­ti hy­vin me­nes­ty­nei­tä opis­ke­li­joi­ta, joil­la kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vät haas­teet ovat en­nen kaik­kea jak­sa­mi­ses­sa ja mie­len­ter­veys­pul­mis­sa. Mo­nil­le pa­jan nuo­ris­ta kou­lu­me­nes­tys ja opis­ke­li­ja­i­den­ti­teet­ti ovat­kin mer­ki­tyk­sel­li­siä, vaik­ka jak­sa­mi­nen oli­si vä­his­sä. Kun uu­pu­mus ot­taa val­lan nuo­ren elä­mäs­sä, on tär­ke­ää läh­teä pur­ka­maan vyyh­tiä oi­ke­as­ta pääs­tä. Hy­vin­voin­nin ko­hen­tu­mi­nen kan­nat­te­lee nuor­ta myös opin­nois­sa.

Hank­kees­sa ke­hi­te­tään uu­den­lais­ta moni­am­ma­til­lis­ta toi­min­ta­mal­lia, jos­sa on kou­lun pe­rin­teis­ten tuki­muo­to­jen ohes­sa työ­paja­maa­il­mas­ta tut­tu kun­tou­tuk­sel­li­nen oh­jaus. Mal­lis­sa kai­ken pe­rus­ta­na on opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti, joka kan­nat­te­lee nuor­ta myös opin­nois­sa. Pa­ran­tu­nut itse­tun­te­mus aut­taa omien tun­tei­den ja tar­pei­den tun­nis­ta­mi­ses­sa ja kä­sit­te­lys­sä sekä tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­lus­sa ja ta­voit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa. Kun­tou­tuk­sel­li­sen lä­hes­ty­mis­ta­van myö­tä ta­voit­teet laa­je­ne­vat opin­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­ta koko­nais­val­tai­sem­paan elä­män­hal­lin­taan.

Lu­ki­o­pa­jal­ta opis­ke­li­ja saa hen­ki­lö­koh­tais­ta val­men­nus­ta, tu­kea ja pien­ryh­mä­muo­tois­ta oh­jaus­ta, kun kou­lun­käyn­ti muut­tuu vai­ke­ak­si ter­vey­del­lis­ten tai so­si­aa­lis­ten syi­den vuok­si. Pa­jan opis­ke­li­joil­la ei tyy­pil­li­ses­ti ole op­pi­mis­vai­keuk­sia vaan yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­sia ja eri­as­tei­sia so­si­aa­lis­ten ti­lan­tei­den pel­ko­ja, jot­ka hait­taa­vat kou­lun­käyn­tiä ja muu­ta elä­mää.

Hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty oh­jauk­sen vuo­si­kel­lo, joka mu­kai­lee lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man laa­ja-alai­sia ta­voit­tei­ta. Vuo­si­kel­lon viik­ko­tee­mat on suun­ni­tel­tu koh­de­ryh­män tar­peet huo­mi­oi­den. Näi­tä tee­mo­ja ovat esi­mer­kik­si voi­ma­va­rat, vah­vuu­det, tun­ne­tai­dot, ta­voit­teet ja unel­mat. Viik­ko­tee­mo­jen kä­sit­te­lyn li­säk­si pa­jal­la esi­mer­kik­si kat­so­taan do­ku­ment­te­ja, pe­lail­laan sekä käy­te­tään eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ja luo­via me­ne­tel­miä hy­vin­voin­nin tu­ek­si. Toi­min­ta­ky­kyä ja hy­vin­voin­tia tu­e­taan myös jal­kau­tu­mal­la eri­lai­siin paik­koi­hin, ku­ten esi­mer­kik­si mu­se­oi­hin. Val­men­nuk­ses­sa teh­tä­vien har­joit­tei­den avul­la nuo­ret saa­vat li­sää vä­li­nei­tä muun mu­as­sa itse­tun­te­muk­seen sekä omien tun­tei­den ja tar­pei­den kä­sit­te­lyyn liit­ty­en. Val­men­nuk­ses­sa suun­na­taan myös tu­le­vai­suu­teen ja omien ta­voit­tei­den aset­ta­mi­seen.

Yh­des­sä te­ke­mi­nen on pa­jan tär­kei­tä tee­mo­ja. Tur­val­li­ses­sa ver­tais­ryh­mäs­sä yh­tei­seen te­ke­mi­seen ja kes­kus­te­lui­hin osal­lis­tu­mi­nen aut­taa nuor­ta so­si­aa­li­ses­sa vah­vis­tu­mi­ses­sa. Nämä ovat heil­le avuk­si tu­le­vai­suu­des­sa yh­teis­kun­nan ak­tii­vi­se­na jä­se­ne­nä toi­mi­mi­se­na. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen tar­jo­a­man yleis­si­vis­tä­vän tie­don li­säk­si Lu­ki­o­pa­jal­la har­joi­tel­laan myös elä­män tär­kei­tä tai­to­ja.

Kok­kai­lua

Tu­tus­tu­mis­ta luo­vin me­ne­tel­min

Luo­vat me­ne­tel­mät

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023