Gymnasierna utvecklas genom ”Hållbar handledning” - Fler fördelar för gymnasiestuderande väntar

Anna Sand

Med alla gym­na­sies­tu­de­ran­des bäs­ta för ögo­nen pågår ett ut­veck­lingsp­ro­jekt i de ös­ter­bott­nis­ka Vi7-gym­nai­ser­na. Håll­bar hand­led­ning ge­nom­förs som ett sa­mar­betsp­ro­jekt mel­lan alla be­rör­da stu­die­hand­le­da­re och må­let är att etab­le­ra nya ins­lag i stu­die­var­da­gen som ska göra stu­de­ran­de bätt­re för­be­red­da för fram­ti­den.

– Som pro­jekt­nam­net an­ty­der är tan­ken att de nya kon­cept vi etab­le­rar ska bli håll­ba­ra – nå­got som alla kom­man­de stu­de­ran­de ska dra nyt­ta av. Vi har sju oli­ka fo­ku­sområ­den för pro­jek­tet, in­le­der Pia Lus­tig, stu­die­hand­le­da­re på Vasa öv­ningss­ko­las gym­na­sium.

Först och främst vill man öka gym­na­sies­tu­de­ran­des kon­tak­ter till nä­rings­li­vet.
– Vi har re­dan i fle­ra år ord­nat en kar­ri­ärs­dag där ins­pi­ra­tö­rer från oli­ka bransc­her har de­lat med sig av sina yr­ke­ser­fa­ren­he­ter. Nu tar vi det ett steg läng­re och ord­nar stu­die­be­sök till oli­ka fö­re­tag, en Bu­si­ness Fu­tu­re Day, fort­sät­ter Nina Grön­berg, stu­die­hand­le­da­re på Gym­na­siet i Pe­ta­lax.
Be­ho­vet av bätt­re kon­tak­ter till ar­bets­li­vet är en­ligt hen­ne stort vid alla gym­na­sier.
– Man upp­le­ver ofta att in­for­ma­ti­o­nen om fort­sat­ta stu­die­möj­lig­he­ter är god, me­dan gym­na­sier­na gär­na ut­veck­lar sa­mar­be­tet med nä­rings­li­vet.
Ett an­nat mål med pro­jek­tet är att ska­pa möj­lig­het till ut­by­tess­tu­dier i sa­mar­be­te med de and­ra nor­dis­ka län­der­na.
– Ut­by­tet kom­mer att ske inom ra­men för ett Nordp­lus Ju­ni­orp­ro­jekt och vi är re­dan på god väg, be­rät­tar Pia. Vi har etab­le­rat kon­takt med fler­ta­let gym­na­sier i Sve­ri­ge, Dan­mark och Nor­ge, och näs­ta år ska det vara möj­ligt för våra stu­de­ran­de att åka på ut­by­tess­tu­dier.

Pro­jek­tet be­to­nar lång­sik­ti­ga och håll­ba­ra re­sul­tat – de stu­de­ran­de ska få bätt­re kom­pe­tens att fat­ta bes­lut ur ett livslångt pers­pek­tiv.

Mål­sätt­nin­gen är sam­ti­digt att för­bätt­ra Vi-an­dan mel­lan de stu­de­ran­de i alla gym­na­sier­na.
– Vi stu­die­hand­le­da­re har sa­mar­be­tat län­ge – nu ska vi för­bätt­ra stu­de­ran­des möj­lig­het till ge­mens­kap, kons­ta­te­rar Nina Kal­lio, även hon stu­die­hand­le­da­re på Vasa öv­ningss­ko­las gym­na­sium.
Ron­ja Laak­so­nen, som rep­re­sen­te­rar Kors­holms gym­na­sium, ins­täm­mer.
– Vårt ge­men­sam­ma Vi7-kur­sut­bud ska också ut­veck­las. Vårt sa­mar­be­te ska­par stör­re möj­lig­he­ter för alla våra stu­de­ran­de, oav­sett vil­ket av gym­na­sier­na de stu­de­rar vid, avs­lu­tar hon.
I Vi7 ingår Vörå sam­gym­na­sium – id­rotts­gym­na­sium, Kors­holms gym­na­sium, Vasa gym­na­sium, Vasa öv­ningss­ko­las gym­na­sium, Gym­na­siet i Pe­ta­lax, När­pes gym­na­sium och Kris­ti­nes­tads gym­na­sium.

Från väns­ter Ron­ja Laak­so­nen, Nina Grön­berg, Pia Lus­tig samt Nina Kal­lio, alla stu­die­hand­le­da­re inom Vi7-gym­na­sier­na och en­ga­ge­ra­de i ut­veck­lingsp­ro­jek­tet Håll­bar hand­led­ning.
Foto: Anna Sand samt Kors­holms gym­na­sium

FAK­TA­RU­TA:

Bätt­re kon­tak­ter till nä­rings­li­vet, möj­lig­het till ut­by­tess­tu­dier och ett utö­kat, ge­men­samt kur­sut­bud är så­dant som stu­de­ran­de inom Vi7 gym­na­sier­na har möj­lig­het att ta del av.
Foto: Anna Sand samt Kors­holms gym­na­sium

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023