Astetta enemmän etänä – monimuotoisesti tulevaisuuden lukiossa

Kirsi Silonsaari, Gradia-lukiot

Vuo­si 2020 oli mo­nel­la ta­paa kään­teen­te­ke­vä Suo­men kou­luis­sa. Pan­de­mia sul­ki kou­lut, opet­ta­jat siir­tyi­vät yh­des­sä yös­sä lähi­o­pe­tuk­ses­ta etä­o­pe­tuk­seen ja opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­ym­pä­ris­tö muut­tui ra­di­kaa­lis­ti. Tä­män maa­il­man­ti­lan­teen aja­man muu­tok­sen seu­rauk­set nä­ky­vät kou­luis­sam­me edel­leen.

Vaik­ka etä- ja hyb­ri­di­o­pe­tus ja­kaa vah­vas­ti mie­li­pi­tei­tä, on ope­tuk­sen mo­ni­muo­tois­ta­mi­ses­sa pal­jon hy­vää ja opis­ke­li­joi­ta hyö­dyt­tä­vää. Pan­de­mia toi kou­lut etä­o­pe­tus­ti­lan­tee­seen pyy­tä­mät­tä ja yl­lät­tä­en, mut­ta struk­tu­roi­tu etä-, hyb­ri­di-, moni­muo­to- ja verk­ko-opis­ke­lun suun­nit­te­lu ja tar­jon­ta avaa lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen pal­jon uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Jy­väs­ky­län Gra­dia-lu­ki­ois­sa syk­syl­lä 2020 käyn­nis­ty­nyt han­ke As­tet­ta enem­män etä­nä – moni­muo­toi­ses­ti tu­le­vai­suu­den lu­ki­os­sa on pyr­ki­nyt ra­ken­ta­maan Jy­väs­ky­län kah­teen suu­reen päi­vä­lu­ki­oon ja Jy­väs­ky­län Ai­kuis­lu­ki­oon koor­di­noi­dun digi­op­pi­mi­sen mal­lin, jon­ka avul­la luo­daan tar­vit­ta­vaa, suun­ni­tel­tua va­lin­nan­va­raa ja jous­toa opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­siin opin­pol­kui­hin.

Digi­op­pi­mis­ta ke­hi­tet­tä­es­sä on kes­ki­tyt­tä­vä use­aan eri osa-alu­ee­seen, jot­ka kaik­ki vai­kut­ta­vat toi­siin­sa. Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä on kau­an poh­jau­tu­nut vah­vaan pe­da­go­gi­seen osaa­mi­seen, jo­ten myös ope­tus- ja op­pi­mis­ta­po­jen muu­tok­sen tu­ke­mi­ses­sa opet­ta­jien pe­da­go­gi­nen ke­hit­tä­mi­nen on kes­ki­ös­sä. Suo­mes­sa toi­mii niin pe­rus- kuin kor­ke­a­kou­lu­ja, jois­sa ope­tus­ta on jär­jes­tet­ty ver­kon vä­li­tyk­sel­lä jo en­nen pan­de­mi­aa, ja verk­ko-ope­tuk­sen asi­an­tun­ti­joi­den ar­vo­kas­ta osaa­mis­ta ja vuo­sien ko­ke­mus­ta on hank­keen kaut­ta ja­et­tu Jy­väs­ky­län lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen hen­ki­lös­tön käyt­töön. Opet­ta­jil­le jär­jes­te­tyn digi­pe­da­go­gi­sen ilta­päi­vän ja eri­lais­ten hyb­ri­di­pe­da­go­giik­kaan ja verk­ko­pe­da­go­giik­kaan kes­kit­ty­vien kou­lu­tus­ten anti moni­muo­tois­ten ope­tus­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä on ol­lut avain­ase­mas­sa luo­des­sam­me poh­jaa Gra­dia-lu­ki­oi­den digi­op­pi­mi­sel­le.

Pe­da­go­gii­kan li­säk­si ope­tus­ti­lo­jen fyy­si­nen ym­pä­ris­tö ja va­rus­te­lu on kes­kei­nen osa te­ho­kas­ta digi­op­pi­mis­ta. Eten­kin hyb­ri­di­o­pe­tus aset­taa uu­den­lai­sia vaa­ti­muk­sia luok­ka­ti­lal­le ja sen lait­teis­tol­le, sil­lä ku­van ja ää­nen vä­lit­tä­mi­nen mo­nel­la eri ta­paa luok­ka­ti­lan ja ko­din vä­lil­lä mah­dol­lis­taa etä- ja lähi­ryh­män tasa­ver­tai­set ope­tus- ja op­pi­mis­mah­dol­li­suu­det. AEE-hank­keen avul­la oli mah­dol­lis­ta va­rus­taa Jy­väs­ky­län lu­ki­o­kam­puk­sil­le yh­teen­sä nel­jä hyb­ri­di­o­pe­tuk­seen so­vel­tu­vaa luok­kaa, jois­sa luo­kan kat­toon si­joi­te­tut mik­ro­fo­nit vä­lit­tä­vät ää­net, mm. myös taka­ri­vis­tä esi­te­tyt ky­sy­myk­set, ver­kon vä­li­tyk­sel­lä opis­ke­le­vil­le ja luok­ka­kai­ut­ti­met tuo­vat etä­o­sal­lis­tu­jien ää­nen kuu­lu­viin luo­kas­sa. Opet­ta­jaa seu­raa­va ka­me­ra aut­taa etä­o­pis­ke­li­joi­ta seu­raa­maan ope­tus­ta lä­hes ku­ten luo­kas­sa fyy­si­ses­ti läs­nä ole­va opis­ke­li­ja.

Kol­mas kes­kei­sis­tä digi­op­pi­mi­sen ra­ken­nus­pa­li­kois­ta on opin­to­tar­jot­ti­men ja sitä kaut­ta opin­to­tar­jon­nan ke­hit­tä­mi­nen. Han­ke on kan­nus­ta­nut opet­ta­jia ko­kei­le­maan, pi­lo­toi­maan ja ja­ka­maan niin on­nis­tu­mi­si­aan kuin epä­on­nis­tu­mi­si­aan kol­le­goi­den­sa kans­sa. Päi­vä­lu­ki­oi­den tar­jon­taan on pys­tyt­ty li­sää­mään mm. äi­din­kie­len, bi­o­lo­gi­an, fy­sii­kan, his­to­ri­an, eng­lan­nin, fi­lo­so­fi­an ja kuva­tai­teen opin­to­jak­so­ja moni­muo­to- ja hyb­ri­di­o­pe­tuk­se­na, mikä on tuo­nut mu­ka­naan mo­nen­lais­ta vaih­te­lua op­pi­mis­ta­poi­hin ja jous­toa lu­ki­o­lai­sen ar­keen. Li­säk­si Ai­kuis­lu­ki­on ke­hit­tä­mä verk­ko-opin­to­tar­jo­tin mah­dol­lis­taa verk­ko-opin­not uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man opin­to­jak­soil­la ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Jy­väs­ky­län lu­ki­os­sa opis­ke­lee lä­hes 4000 opis­ke­li­jaa, joi­den jou­kos­sa on sa­to­ja ur­hei­li­joi­ta ja kau­em­paa maa­kun­nas­ta kau­pun­gin lu­ki­oi­hin liik­ku­via nuo­ria. Osal­le heis­tä mah­dol­li­suus suo­rit­taa opin­to­jak­son ilta­päi­vän tun­nit tuo­vat tar­vit­ta­van jous­ton vaik­ka­pa ai­kai­siin har­joi­tuk­siin siir­ty­mi­seen tai bus­si­aika­tau­lu­jen haas­tei­siin; toi­set voi­vat opis­kel­la hyb­ri­di- ja moni­muo­to-opin­to­jak­soil­la ko­ko­nai­sen päi­vän tai vii­kon ajan ko­toa tai har­joi­tus­lei­ril­tä kä­sin. Luku­jär­jes­tyk­seen si­dot­tu­ja opin­to­ja on mah­dol­lis­ta täy­den­tää verk­ko-opin­to­jak­soil­la, joi­den suo­rit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta lä­hes täy­sin opis­ke­li­jan oman aika­tau­lun mu­kai­ses­ti. As­tet­ta enem­män etä­nä on ni­men­sä mu­kai­ses­ti tuo­nut opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den opis­kel­la as­tet­ta enem­män etä­nä, moni­muo­toi­ses­ti, strii­maus­ta seu­ra­ten tai verk­ko-opin­to­jak­sol­la it­se­näi­ses­ti opis­kel­len.

Li­sää tie­toa Gra­dia-lu­ki­oi­den digi­op­pi­mi­sen mal­lis­ta, hank­keen ai­ka­na jär­jes­te­tyis­tä kou­lu­tuk­sis­ta ja tuo­te­tuis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta löy­dät AEE-hank­keen blo­gis­ta: As­tet­ta enem­män etä­nä -blo­gi.

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023