Meijän lukio - Hanketyöllä Itä-Suomen lukiolaisten hyvinvointia edistämässä

Sanna Oikari, projektipäällikkö; Mari Käpykangas, lukio-opiskelijoiden hyvinvointivalmentaja; Meiju Tiirikainen, lukio-opiskelijoiden hyvinvointivalmentaja

Hanke lisää nuorten hyvinvointia ja jaksamista Itä-Suomen lukioissa

NEST-verkosto hankkeen taustalla

NEST-kes­kus on Itä-Suo­men lu­ki­oi­den kan­sal­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä tu­ke­va ver­kos­to. Toi­min­ta koh­den­tuu mm. ver­kos­to­mai­seen yh­teis­työ­hön ja toi­min­ta­kult­tuu­rin yh­teis­ke­hit­tä­mi­seen lu­ki­oi­den vä­lil­lä. Nes­tin stra­te­gia 20232025 ko­ros­taa toi­min­nan saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja laa­tua. Kes­kus tar­jo­aa pal­ve­lu­ja ja hank­kei­ta itä­suo­ma­lai­sil­le lu­ki­oil­le ja lu­ki­o­lai­sil­le ajan­koh­tais­ten asi­oi­den tu­ek­si. NEST-kes­kuk­sen avul­la kar­toi­te­taan ajan­koh­tai­sia ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta ja tee­mo­ja. Yh­te­nä tär­ke­ä­nä tee­ma­na esiin nou­si vuo­den 2021 kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­los­ten pe­rus­teel­la ja kou­luil­la to­det­tu­na ajan­koh­tai­se­na ai­hee­na ja huo­le­na nuor­ten jak­sa­mi­nen ja hy­vin­voin­ti sekä sen edis­tä­mi­nen. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet ja opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­nen on ko­e­tuk­sel­la (THL 2021). Nuo­ril­la näh­dään tuen tar­vet­ta elä­män­hal­lin­taan, ku­ten itse­oh­jau­tu­vuu­teen sekä opin­to­jen hal­lin­taan. Li­säk­si nuor­ten so­si­aa­li­sia tai­to­ja sekä tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ha­lu­taan vah­vis­taa.

Millä keinoilla nuorten jaksamista voidaan tukea?

Ver­kos­ton kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta Itä-Suo­mes­sa al­koi syk­syl­lä 2022 Nuor­ten jak­sa­mi­nen ja hy­vin­voin­ti Itä-Suo­mes­sa -han­ke (ESR). Hank­keen ta­voit­tee­na on li­sä­tä nuor­ten hy­vin­voin­tia ja jak­sa­mis­ta koko­nais­val­tai­ses­ti ja en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti, nuor­ten toi­vei­ta kuun­nel­len. Hank­keen pii­riin kuu­luu 13 yh­teis­työ­lu­ki­o­ta Itä-Suo­men alu­eel­ta. Toi­min­ta koh­den­tuu nuor­ten mie­len hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen sekä syr­jäy­ty­mi­sen ja pu­dok­kuu­den ris­kien tun­nis­ta­mi­seen ja eh­käi­se­mi­seen. Hank­kees­sa muo­dos­te­taan jo­kai­sel­le han­ke­lu­ki­ol­le oma kar­toi­tet­tu ja rää­tä­löi­ty hy­vin­voin­nin toi­min­ta­mal­li ja pal­ve­lu­re­per­tu­aa­ri (toi­min­to­ja ja ta­pah­tu­mia nuo­ril­le ja lu­ki­oil­le).

Tavoitteet

1) Ra­ken­teen / toi­min­to­jen kar­toi­tus
2) Nuor­ten hy­vin­voin­nin toi­min­ta-/ neu­von­ta-/ tuki­mal­lin luo­mi­nen
3) Hy­vin­voin­ti­toi­min­to­jen to­teut­ta­mi­nen
4) Syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten toi­men­pi­tei­den koh­den­ta­mi­nen
5) Lu­ki­o­lais­ten mo­ti­vaa­ti­o­pro­ses­sien ke­hit­tä­mi­nen
6) Yh­teis­työ, ver­tais­tuki ja tie­don le­vit­tä­mi­nen
7) Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen hank­keen ke­hit­tä­mis­työs­sä

Millä tavoin nuorten ääntä on saatu kuuluviin?

Taus­ta­kar­toi­tus ja mal­lin muo­dos­tu­mi­nen on eden­nyt vai­heit­tain. En­sim­mäi­si­nä toi­men­pi­tei­nä kou­luil­le lä­he­tet­tiin syys­kuus­sa 2022 aloi­tus­ky­se­ly, jos­sa kar­toi­tet­tiin lu­ki­oi­den taus­ta­tie­to­ja ja toi­vei­ta hank­kee­seen liit­ty­en. Näi­den poh­jal­ta koot­tiin poh­jaa jo ole­mas­sa ole­vis­ta hy­vis­tä käy­tän­teis­tä ja toi­men­pi­tei­den koh­den­nuk­sis­ta. Ky­se­ly osoit­ti, että lu­ki­oil­la teh­dään jo val­ta­van pal­jon työ­tä lu­ki­o­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si sekä yh­teis­hen­gen ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den luo­mi­sek­si.

Hank­keen Kick off -aloi­tus­in­fois­sa kar­toi­tet­tiin opis­ke­li­joi­den toi­veet hank­keen koh­den­nuk­sis­ta ja hy­vin­voin­tia par­hai­ten tu­ke­vis­ta toi­min­nois­ta sekä opet­ta­jien aja­tuk­set nuor­ten jak­sa­mis­ta li­sää­vis­tä toi­min­nois­ta. Ide­a­na oli saa­da esil­le hank­keen konk­reet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä (mm. mitä toi­min­to­ja kou­lul­le toi­vo­taan li­sää ja mi­hin toi­vo­taan val­men­ta­jien työ­pa­nos­ta). Vas­taus­ten sekä alku­vuon­na 2023 to­teu­te­tun hank­keen tar­ken­ta­vien toi­men­pi­tei­den koh­den­nus­ky­se­lyn mu­kaan jo­kai­sel­le han­ke­lu­ki­ol­le laa­dit­tiin rää­tä­löi­ty alus­ta­va pal­ve­lu­re­per­tu­aa­ri­mal­li ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2023.

Tee­moit­te­lun mu­kai­ses­ta pal­ve­lu­re­per­tu­aa­ri­mal­lis­ta löy­tyy pal­jon konk­reet­ti­sia lu­ki­oil­le to­teu­tet­ta­via toi­min­to­ja sekä yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia:

1. Fyy­si­set toi­min­not
2. Psyyk­ki­set toi­min­not
3. So­si­aa­li­set toi­min­not
4. Di­gi­taa­li­set toi­min­not
5. Tie­dol­li­sen tuen pal­ve­lut
6. Kou­lu­tus- ja ke­hit­tä­mi­nen
7. Tie­to­is­kut ja nos­tot ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta
8. Re­surs­sit – Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jan työ­pa­nos

Li­säk­si toi­min­nan suun­nit­te­lun tu­ek­si koos­te­taan, mil­lai­sia yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia, ta­pah­tu­mia, toi­min­to­ja, ope­tus­vä­li­nei­tä ja -ma­te­ri­aa­le­ja, pe­da­go­gi­sia rat­kai­su­ja ja opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia ja jak­sa­mis­ta tu­ke­via ra­ken­tei­ta on käy­tet­tä­vis­sä nuor­ten hy­vin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen tu­ke­mi­sek­si.

Innovaatio: Hyvinvointivalmentajat ja heidän työnkuvansa

Hank­keen toi­men­pi­tei­tä kou­luil­la ovat edis­tä­neet syk­syl­lä 2022 aloit­ta­neet kak­si lu­kio-opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jaa. He ovat kar­toit­ta­neet nuor­ten ja kou­lu­jen toi­vei­ta sekä edis­tä­neet kar­toi­tus­ten poh­jal­ta nous­sei­ta nuo­ril­le suun­nat­tu­ja toi­men­pi­tei­tä. Li­säk­si lu­ki­oi­den hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jat ovat tii­vis­tä­neet lu­ki­oi­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Eri­tyi­nen pai­no­tus toi­min­nas­sa on syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten ak­ti­voi­mi­ses­sa.

Eri­tyi­sen tär­ke­äk­si val­men­ta­jat ovat ko­ke­neet opis­ke­li­joi­den kuun­te­lun ja osal­lis­ta­mi­sen hank­keen toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa. Tär­ke­ää yh­teis­työ­tä teh­dään opis­ke­li­ja­kun­tien hal­li­tus­ten, tu­tor­o­pis­ke­li­joi­den sekä lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­tu­to­rei­den kans­sa. Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jat ky­se­le­vät ja kuu­los­te­le­vat nuo­ril­ta myös kou­luil­le jal­kau­tu­es­saan sekä eri­lais­ten ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä nuor­ten toi­vei­ta ja tar­pei­ta toi­min­nan suh­teen. Osal­li­suu­den ja vai­kut­ta­vuu­den näkö­kul­mas­ta hank­keen oh­jaus­ryh­mäs­sä on opis­ke­li­ja­e­dus­tus.

Li­säk­si hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jat toi­mi­vat yh­teis­työs­sä lu­ki­oi­den eri toi­mi­joi­den kans­sa. Han­ke­lu­ki­oilta on reh­to­rin li­säk­si va­lit­tu yh­teys­hen­ki­lö hank­kees­sa teh­tä­väl­le hy­vin­voin­ti­työl­le. Myös kou­lu­jen opin­to-oh­jaa­jat, apu­lais­reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nan ja tu­tor­toi­min­nan oh­jaa­jat ovat muo­dos­tu­neet tär­keik­si yh­teis­työ­kump­pa­neik­si. Li­säk­si yh­teis­työ­tä teh­dään opet­ta­jien, opis­ke­lu­huol­lon, lu­kui­sien yh­teis­työ­hank­kei­den, jär­jes­tö­jen sekä eri­lai­sia hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vien yri­tys­ten kans­sa.

Han­ke­tii­mi: Va­sem­mal­la pro­jek­ti­pääl­lik­kö San­na Oi­ka­ri, kes­kel­lä hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja Mei­ju Tii­ri­kai­nen (Kuo­pio) ja oi­ke­al­la hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja Mari Käpy­kan­gas (Sa­von­lin­na). Mari on ai­em­min toi­mi­nut las­ten­suo­je­lun si­jais­huol­lon pa­ris­sa sekä teh­nyt pit­kän työ­ru­pe­a­man kou­lu­ku­raat­to­ri­na. Mei­ju on kou­lu­tuk­sel­taan lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri ja toi­mi­nut ai­kai­sem­min lii­kun­nan ja ter­veys­tie­don opet­ta­ja­na ylä­kou­luis­sa ja lu­ki­ois­sa. San­na on taus­tal­taan kas­va­tus­tie­tei­li­jä ja toi­mi­nut eri­tee­mais­ten hank­kei­den, kou­lu­tus­suun­nit­te­lun ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non teh­tä­vis­sä.

Koulujen erityispiirteet

Lu­ki­oi­den pai­no­pis­te­a­lu­eet ja toi­min­ta­kult­tuu­rit on huo­mi­oi­tu hank­keen pal­ve­lui­ta ja ta­pah­tu­mia suun­ni­tel­ta­es­sa. Han­ke­lu­ki­ot ovat kes­ke­nään hy­vin mo­ni­nai­sia jo ko­kon­sa ja si­jain­tin­sa puo­les­ta. Han­ke­lu­ki­ois­sa opis­ke­li­ja­mää­rät vaih­te­le­vat alle kol­mes­ta­kym­me­nes­tä lä­hes seit­se­mään­sa­taan. Osa pie­nis­tä ja kes­ki­suu­ris­ta lu­ki­ois­ta si­jait­see pe­rus­kou­lun yh­tey­des­sä, ja lä­hes kaik­ki opet­ta­jat opet­ta­vat sekä pe­rus­kou­lun että lu­ki­on puo­lel­la. Joi­hin­kin lu­ki­oi­hin opis­ke­li­jat kul­ke­vat tut­tu­jen opet­ta­jien kans­sa jo ala­kou­lus­ta; jois­sain lu­ki­ois­sa suu­rin osa aloit­ta­vis­ta opis­ke­li­joi­ta muut­taa toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta asu­maan en­sim­mäis­tä ker­taa omil­leen. Kou­lut si­jait­se­vat kah­dek­san kau­pun­gin ja kun­nan sekä kah­den maa­kun­nan ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­eel­la. Osa lu­ki­ois­ta si­jait­see kau­pun­kien kes­kus­tois­sa, osa kun­tien kes­kus­taa­ja­mas­sa lä­hel­lä luon­toa. Jo­kai­sel­la kou­lul­la on myös omat pai­no­tuk­sen­sa ja toi­min­ta­kult­tuu­rin­sa sekä va­kiin­tu­neet ja opis­ke­li­joil­le hy­vin tär­ke­ät tee­ma­päi­vän­sä ja pe­rin­teen­sä.

Hyvä esi­merk­ki uu­sien ko­ke­mus­ten ja jak­sa­mis­ta tu­ke­van toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä ovat ol­leet lu­ki­oi­den tal­vi­lii­kun­ta­päi­vät. Hank­keen mah­dol­lis­ta­man ra­hoi­tuk­sen ja hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jan työ­pa­nok­sen avul­la tal­vi­lii­kun­ta­päi­viä on voi­tu pi­tää suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa ja myös hin­nak­kaam­pia la­je­ja, ku­ten las­ket­te­lua ja rat­sas­tus­ta ko­keil­len. Täs­sä to­teu­tuu myös yksi hank­keen ta­voit­teis­ta, pu­dok­kuu­den ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­sy. Tär­ke­ä­nä näh­dään se, että hank­keen toi­min­toi­hin osal­lis­tu­mi­seen on es­tee­tön mah­dol­li­suus kai­kil­la lu­ki­o­lai­sil­la myös ta­lou­del­li­ses­ti.

Toiminta opiskelijoille

Jo­kai­sen han­ke­lu­ki­on toi­min­ta­suun­ni­tel­ma on yk­si­löl­li­nen ja poh­jau­tuu opis­ke­li­joi­den tar­pee­seen hy­vin­voin­tia tu­ke­via toi­min­to­ja koh­taan. Lu­ki­oi­den alus­ta­vat toi­min­ta­suun­ni­tel­mat on koos­tet­tu pal­ve­lu­re­per­tu­aa­rin kah­dek­san tee­man mu­kai­ses­ti, jot­ta on var­mis­tet­tu mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­set hy­vin­voin­tia tu­ke­vat toi­min­not. Han­ke­ai­ka­na on teh­ty ak­tii­vis­ta työ­tä ver­kos­toi­tu­mi­sen eteen, ja lu­ki­oi­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mis­sa on­kin jon­kin ver­ran yh­tä­läi­syyk­siä lä­hin­nä isom­pien osto­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vien yh­teis­työ­toi­mi­joi­den osal­ta. Näi­tä ovat mm. luon­to­läh­töi­set me­ne­tel­mät, mo­ti­vaa­tio-osaa­mi­sen kou­lu­tus opet­ta­jil­le ja opis­ke­li­joil­le, toi­min­nal­li­set hy­vin­voin­ti­lu­en­not sekä lu­ki­oi­den yh­tei­nen tu­tor­kou­lu­tus.

Esimerkkejä yleisimmistä menneistä toimenpiteistä:

Suo­nen­joen lu­kio Tah­kol­la tal­vi­lii­kun­ta­päi­väs­sä

Nil­si­än ja Juan­kos­ken lu­ki­oi­den opis­ke­li­joi­ta läh­dös­sä maas­to­pyö­räi­le­mään tal­vi­lii­kun­ta­päi­vän yh­tey­des­sä

Esimerkkejä yleisimmistä tulevista toimenpiteistä:

Lau­ta­peli-ilta Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­ki­ol­la

Hy­vin­voin­ti­kah­vi­la Kuo­pi­on Klas­sil­li­sel­la lu­ki­ol­la

Toiminnan eri tasot

Hank­keen hy­vin­voin­ti­toi­min­nois­sa on huo­mi­oi­tu laa­dun ja saa­vu­tet­ta­vuu­den näkö­kul­ma, sil­lä toi­min­taa on suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu nuor­ten jak­sa­mi­sen ja hy­vin­voin­nin eteen mo­nel­la eri ta­sol­la. Hank­keen toi­min­nois­sa on py­rit­ty koh­taa­maan yk­sit­täi­siä nuo­ria, ryh­miä ja oppi­lai­tok­sia esim. väli­tun­ti­toi­min­nois­sa tai tee­ma­päi­vis­sä ja tem­pauk­sis­sa, mut­ta myös ke­hit­tä­mään nuor­ten jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia tu­ke­via me­ne­tel­miä kun­ta- ja kau­pun­ki­koh­tai­ses­ti sekä koko Itä-Suo­men lu­ki­o­ver­kos­toa hyö­dyn­tä­en. Täs­tä esi­merk­kei­nä ovat mm. han­ke­ai­ka­na muo­dos­tu­vat ja kaik­kien han­ke­lu­ki­oi­den käyt­töön luo­ta­vat hy­vin­voin­ti­bot­ti ja hy­vin­voin­nin vuo­si­kel­lo sekä hy­vin­voin­nin ja mo­ti­vaa­ti­on mit­taa­mi­nen. Li­säk­si hank­kees­sa kar­toi­te­taan toi­min­ta­mal­le­ja ja jat­ku­moa hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Opetushenkilöstön toiminnan kohdennukset

Hank­keen pää­pai­no on nuo­ril­le suun­na­tuis­sa toi­min­nois­sa, mut­ta han­ke­ai­ka­na huo­mi­oi­daan myös vä­lil­li­set vai­ku­tuk­set ja ope­tus­hen­ki­lös­tö. Opet­ta­jil­le tar­jo­taan moni­puo­li­ses­ti mo­ti­vaa­tio-osaa­mis­ta li­sää­vää kou­lu­tus­ta, ku­ten mo­ti­vaa­ti­o­kau­pun­ki­kou­lu­tus­ta, mo­ti­vaa­ti­o­val­men­nus­kou­lu­tuk­sia ja kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­le­ja. Li­säk­si syys­luku­kau­del­le on suun­nit­teil­la kou­lu­tus­ta nuor­ten neu­ro­psy­ki­at­ris­ten sekä toi­min­nan­oh­jauk­sen pul­mien huo­mi­oi­mi­seen ope­tuk­ses­sa ja kou­lun ar­jes­sa.

Oppimiskokemuksia / Kehittämiskohteita

Han­ke­ai­ka­na on nous­sut esiin uu­sia oi­val­luk­sia ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta. Kou­lun reu­na­eh­to­jen ja kou­lu­vuo­den ku­lun huo­mi­oi­mi­nen on han­ke­työs­sä erit­täin tär­ke­ää. Ren­to ja jak­sa­mis­ta li­sää­vä toi­min­ta voi jää­dä opis­ke­li­joi­den ta­voi­te­kes­kei­syy­den jal­koi­hin. Tä­hän on­kin hyvä tart­tua jat­kos­sa esi­mer­kik­si hank­keen kaut­ta jär­jes­tet­tä­vien ver­tais­tu­el­lis­ten läk­sy- ja ker­taus­pa­jo­jen myö­tä. Kou­lun ulko­puo­li­sen re­surs­sien hyö­dyn­tä­mi­nen ko­e­taan tär­ke­äk­si ja ote­taan mie­lel­lään vas­taan, mut­ta kii­rei­sen kou­lu­ar­jen kes­kel­lä sil­le voi olla kui­ten­kin haas­teel­lis­ta löy­tää ai­kaa. Opet­ta­jil­ta on tul­lut laa­jal­ti toi­vet­ta jat­ko­hank­kees­ta, joka koh­den­tui­si ope­tus­hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen tu­ke­mi­seen.

Läh­teet:
THL 2021. Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly 2021.

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023