Hyvinvointivalmennusta Saskyn lukioissa

Anne Herrala, Saskyn lukioiden hyvinvointivalmentaja, hankekoordinaattori

HOOP! Hy­vin­voin­ti­toi­min­nal­la ja oh­jauk­sel­la opis­ke­lu­ky­kyä pa­rem­mak­si -han­ke aloit­ti toi­min­tan­sa SAS­KY kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män (Sas­ky) kol­mes­sa lu­ki­os­sa vuo­den 2021 lo­pus­sa ja päät­tyy ke­vääl­lä 2023. SAS­KY kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä yllä­pi­tää myös yh­dek­sää am­ma­til­lis­ta oppi­lai­tos­ta Pir­kan­maan ja Sata­kun­nan alu­eel­la. Sas­kyl­la on lu­ki­oi­den li­säk­si kak­si oppi­lai­tos­ta, jois­sa se jär­jes­tää yleis­si­vis­tä­vää kou­lu­tus­ta Pir­kan­maal­la ja Sata­kun­nas­sa.

Sas­kyn lu­ki­oi­ta ovat Ikaa­lis­ten ja Ruo­ve­den lu­ki­ot sekä Pir­kan­maan ai­kuis­lu­kio. Ikaa­lis­ten ja Ruo­ve­den lu­kio ovat Pir­kan­maal­la si­jait­se­via päi­vä­lu­ki­oi­ta, joi­den opis­ke­li­ja­mää­rä on noin 70–120. Pir­kan­maan ai­kuis­lu­kio puo­les­taan jär­jes­tää lu­kio-ope­tus­ta ai­kuis­ten oppi­mää­rän mu­kai­ses­ti verk­ko-ope­tuk­se­na Pir­kan­maal­la ja sen lähi­a­lu­eel­la. Hank­keen myö­tä toi­min lu­ki­ois­sa hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na tar­jo­ten tu­kea opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­ses­sa ja mie­len­ter­vey­den haas­teis­sa, ar­jen­hal­lin­nas­sa sekä opis­ke­lus­sa. Taus­tal­ta­ni olen äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja, draa­ma­pe­da­go­gi ja rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja ja olen toi­mi­nut kou­lu­maa­il­mas­sa pari­kym­men­tä vuot­ta, jo­ten ym­pä­ris­tö ja koh­de­ryh­mä oli­vat mi­nul­le tut­tu­ja. Toi­min myös Sas­kys­sa yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen han­ke­koor­di­naat­to­ri­na.

Hankkeen taustalla korona ja kouluterveyskysely

Hank­keen taus­tal­la oli­vat ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mat hen­ki­set ja op­pi­mi­seen liit­ty­vät vau­ri­ot: yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus, ah­dis­tus ja op­pi­mis­va­jeet. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn 2021 tu­lok­sis­sa ko­ro­na-aika näyt­täy­tyi li­sään­ty­nei­nä mie­len­ter­vey­den haas­tei­na, op­pi­mis­tai­to­jen vai­keuk­si­na ja so­si­aa­li­sen ah­dis­tu­nei­suu­den yleis­ty­mi­se­nä. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­sä 2021 nou­si esiin eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus; nuo­ris­ta koh­ta­lai­ses­ta tai vai­ke­as­ta ah­dis­tu­nei­suu­des­ta ker­toi noin kol­man­nes ty­töis­tä ja po­jis­ta noin kah­dek­san pro­sent­tia kai­kil­la kou­lu­as­teil­la. Lu­ki­o­lais­ty­töis­tä 23 pro­sent­tia koki it­sen­sä yk­si­näi­sek­si mel­ko usein tai jat­ku­vas­ti vuon­na 2021. Po­jil­la yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus oli har­vi­nai­sem­paa kuin ty­töil­lä kai­kil­la kou­lu­as­teil­la (9‒11 %). Vai­keuk­sia op­pi­mis­tai­dois­sa koki lu­ki­o­lai­sis­ta ty­töis­tä ky­se­lyn mu­kaan lä­hes 60 %, ja po­jis­ta noin 35 %. Kou­lu-uu­pu­mus­ta koki ty­töis­tä noin 27 %, po­jis­ta noin 12 %. Edel­li­ses­tä, vuo­den 2019 ky­se­lys­tä kou­lu-uu­pu­mus­pro­sen­tit oli­vat nous­seet lä­hes 10%:lla. Lu­ki­oil­le kai­vat­tiin lisä­re­surs­sia opis­ke­li­joi­den kii­reet­tö­mään koh­taa­mi­seen ja hen­ki­lö­koh­tai­seen tu­ke­mi­seen.

HOOP! Hyvinvointitoiminnalla ja ohjauksella opiskelukykyä paremmaksi

Sas­kyn lu­ki­oi­den hy­vin­voin­ti­hank­kees­sa oli kak­si pää­ta­voi­tet­ta: opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­nin sekä op­pi­mi­sen tu­ke­mi­nen. Hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sel­la tar­koi­tet­tiin saa­vu­tet­ta­vam­paa hen­ki­lö­koh­tais­ta tu­kea niil­le opis­ke­li­joil­le, joil­la on haas­tei­ta jak­sa­mi­sen ja mie­len­ter­vey­den kans­sa. Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jan roo­li­na oli tu­kea opis­ke­li­joi­den so­si­aa­li­suut­ta, osal­li­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä sekä hen­kis­tä ja fyy­sis­tä jak­sa­mis­ta. Tuki oli hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vaa, ma­ta­lan kyn­nyk­sen yk­si­lö- ja ryh­mä­oh­jaus­ta, ja val­men­ta­ja­na olin ta­vat­ta­vis­sa lu­ki­oil­la tiet­tyi­nä päi­vi­nä, mut­ta myös so­vi­tus­ti mui­na ajan­koh­ti­na tai etä­nä. Toi­men­pi­teet oli­vat opis­ke­li­ja­läh­töi­siä, ja nii­tä suun­ni­tel­tiin ja to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä ope­tus­hen­ki­lös­tön, opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­män ja opis­ke­li­ja­kun­tien kans­sa.

Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na ta­voit­tee­na­ni oli puut­tua op­pi­mi­sen ja hy­vin­voin­nin on­gel­miin mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa opin­to­ja. Toi­min­ta­mal­lit va­lit­tiin tuki­tar­ve- ja opis­ke­li­ja­läh­töi­ses­ti. Käy­tän­nös­sä sain tie­toa opis­ke­li­joi­den tuen tar­pees­ta heil­tä it­sel­tään, ryh­män­oh­jaa­jil­ta, opoil­ta ja reh­to­reil­ta. Osal­lis­tuin myös opis­ke­li­ja­huol­lon pa­la­ve­rei­hin, jois­sa so­vim­me toi­men­pi­teis­tä ja roo­leis­ta si­ten, ett­ei tu­li­si pääl­lek­käi­syyk­siä eikä yk­si­kään opis­ke­li­ja jäi­si il­man tu­kea. Hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sen yti­mes­sä oli kui­ten­kin luot­ta­muk­sel­li­nen, kii­ree­tön opis­ke­li­joi­den koh­taa­mi­nen.

Ryh­mäyt­tä­mis­päi­vä
Kuva: Anne Her­ra­la

Ryhmäyttämällä yhteisöllisempi lukio

Yh­te­nä hank­keen ta­voit­teis­ta oli luo­da opis­ke­lu­ryh­miin ilma­pii­ri, jos­sa ei tar­vit­si­si jän­nit­tää. Sik­si hyö­dyn­sin­kin draa­ma­pe­da­go­gi­taus­taa­ni ja jär­jes­tin lu­ki­oil­la ryh­mäyt­tä­mis­tuo­ki­oi­ta sekä olin mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä tee­ma­päi­viä yh­des­sä opis­ke­li­ja­kun­tien hal­li­tus­ten kans­sa. Esi­merk­ki­nä täs­tä oli Ruo­ve­den lu­ki­on Tou­hu­tors­tai-ryh­mäy­ty­mis­päi­vä, jos­sa koko lu­ki­on opis­ke­li­jat ja­et­tiin seka­ryh­miin suo­rit­ta­maan eri­lai­sia teh­tä­vä­ras­te­ja mu­siik­ki­vi­sas­ta on­gel­man­rat­kai­su­teh­tä­viin ja leik­ki­mie­li­siin kil­pai­lui­hin. Pa­laut­teen mu­kaan Tou­hu­tors­tais­sa pa­ras­ta oli vaih­te­lu kou­lu­päi­viin ja tu­tus­tu­mi­nen mui­hin opis­ke­li­joi­hin, ja vas­taa­van­lai­sia ta­pah­tu­mia toi­vot­tiin jär­jes­tet­tä­vän li­sää. Pi­din myös Ikaa­lis­ten lu­ki­ol­la syk­syl­lä 2022 tu­tor­kou­lu­tuk­sen, jot­ta tu­to­rit voi­si­vat osal­lis­taa kou­lu­yh­tei­söä toi­mi­maan tur­val­li­sem­mas­sa ilma­pii­ris­sä. Ryh­mäyt­tä­mi­nen sai mo­nen­lais­ta vas­taan­ot­toa: osa pi­tää sii­tä, osal­le se taas on kiro­sana. Us­kon kui­ten­kin vah­vas­ti, että sie­dät­tä­mäl­lä yh­tei­seen te­ke­mi­seen saa­daan pit­käs­sä juok­sus­sa ai­kaan hy­viä tu­lok­sia.

Yksilövalmennuksissa ratkaisukeskeinen ote

Hy­vin­voin­ti­hank­keen alku­kar­toi­tuk­sis­sa kai­kil­ta lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­ta ky­syt­tiin, mitä ai­hei­ta he ha­lu­ai­si­vat kä­si­tel­lä hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sis­sa. Kol­men kär­ki oli stres­si, opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on puu­te ja unel­mat. Nämä tee­mat nou­si­vat esiin tois­tu­vas­ti opis­ke­li­joi­den koh­taa­mi­sis­sa. Hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­ses­sa opis­ke­li­jat ovat voi­neet osal­lis­tua joko yk­si­lö­ta­paa­mi­siin tai osal­lis­tua ryh­mä­val­men­nuk­siin. Yk­si­lö­ta­paa­mi­sis­sa on en­sin tu­tus­tut­tu ja kar­toi­tet­tu opis­ke­li­jan ti­lan­net­ta ja tuen tar­pei­ta ja sit­ten ta­vat­tu sään­nöl­li­ses­ti noin vii­kot­tain 3–10 ker­taa. Ta­paa­mis­ten ai­ka­na olen käyt­tä­nyt muun mu­as­sa rat­kai­su­kes­kei­sen val­men­nuk­sen me­ne­tel­miä, joi­hin kuu­luu ta­voit­teen aset­ta­mi­nen ja oi­val­lut­ta­mi­nen, mil­lai­sil­la as­ke­leil­la ta­voit­tee­seen pääs­tään. Ta­paa­mi­sis­sa on teh­ty eri­lai­sia teh­tä­viä opis­ke­li­jan vah­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­sek­si, ta­voit­tei­den kir­kas­ta­mi­sek­si ja mo­ti­vaa­ti­on li­sää­mi­sek­si. On teh­ty mo­ni­nai­sia itse­ar­vi­oin­te­ja, jois­sa on kar­toi­tet­tu elä­män eri osa-alu­ei­ta sekä suh­tau­tu­mis­ta nii­hin val­men­nus­pro­ses­sin alus­sa sekä lo­pus­sa. On teh­ty hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia, ope­tel­tu tun­tei­den hal­lin­taa sekä teh­ty eri­lai­sia mie­li­kuva­har­joit­tei­ta.

Opiskelun tukemista erityisopettajan kanssa

Op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä haas­teis­sa tein pal­jon yh­teis­työ­tä eri­tyis­o­pet­ta­jan kans­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­ja tes­ta­si, onko op­pi­mi­sen haas­tei­den taus­tal­la luki­vai­keut­ta tai muu­ta hah­mot­ta­mi­sen haas­tet­ta. Ta­pa­sim­me opis­ke­li­joi­ta joko yh­des­sä tai erik­seen sen mu­kaan, mikä opis­ke­li­jan tuen tar­ve oli. Val­men­nuk­sis­sa muun mu­as­sa kar­toi­tet­tiin op­pi­mis­ta hait­taa­via te­ki­jöi­tä, opis­ke­lu­me­ne­tel­mien so­pi­vuut­ta kul­le­kin opis­ke­li­jal­le, ar­jen ja aika­tau­lu­jen hal­lin­taa, luku­suun­ni­tel­mien te­ke­mis­tä, eri teks­ti­la­jien, ku­ten es­seen kir­joit­ta­mis­ta jne. Pit­kä­kes­toi­sis­sa val­men­nuk­sis­sa on ol­lut ilo pääs­tä tu­tus­tu­maan nuo­riin ja hei­dän haa­vei­siin­sa kun­nol­la ja huo­ma­ta, että näil­lä koh­taa­mi­sil­la on mer­ki­tys­tä. Myös yh­teis­työl­lä ope­tus­hen­ki­lös­tön kans­sa oli suu­ri mer­ki­tys sekä mi­nul­le val­men­ta­ja­na että myös opis­ke­li­joil­le: moni­am­ma­til­li­ses­sa yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan tar­peet tu­le­vat huo­mi­oi­duk­si moni­puo­li­ses­ti.

Ryhmävalmennusten opinnollistaminen

Ryh­mä­val­men­nuk­set ovat osa hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jan työ­tä. Sas­kyn lu­ki­ois­sa hy­vin­voin­ti­ryh­män ta­voit­teet opin­nol­lis­tet­tiin va­paa­va­lin­tai­sek­si lu­ki­o­kurs­sik­si, joka to­teu­tet­tiin pien­ryh­mä­o­pis­ke­lu­na ilta­päi­vi­sin ker­ran vii­kos­sa kah­den tun­nin ajan, yh­teen­sä seit­se­män ker­taa. Pien­ryh­mien koko oli noin kuu­si opis­ke­li­jaa, ja pie­nen ryh­mä­koon hyö­dyt tu­li­vat esiin no­pe­as­ti luot­ta­muk­sen ja tur­val­li­sen ilma­pii­rin myö­tä. Yh­tei­set peli­sään­nöt luo­mal­la saa­tiin ryh­mä si­tou­tu­maan toi­min­taan ja ja­ka­maan asi­oi­taan avoi­mes­ti. Ryh­mä­val­men­nuk­sen si­säl­tö ku­va­taan alla. Kurs­sis­ta sai suo­ri­tus­mer­kin­nän ja sen laa­juus oli 1 op. Op­pi­mis­päi­vä­kir­ja ja eri­lai­set kir­jal­li­set ja toi­min­nal­li­set teh­tä­vät kuu­lui­vat kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen.

Kurs­sin kes­kei­siä si­säl­tö­jä oli­vat hy­vin­voin­ti ja stres­sin­hal­lin­ta opis­ke­lu­jen tu­ke­na, mo­ti­vaa­tio ja jak­sa­mi­nen, ta­voit­tei­den aset­ta­mi­nen sekä opis­ke­lu­tek­nii­kat ja kes­kit­ty­mis­ky­vyn pa­ran­ta­mi­nen. Laa­ja-alai­seen osaa­mi­seen liit­ty­en hy­vin­voin­ti­ryh­mäs­sä kä­si­tel­tiin hy­vin­voin­ti­o­saa­mis­ta pe­reh­ty­mäl­lä hy­vin­voin­tiin ylei­sel­lä ja yk­si­lö­ta­sol­la, ar­vi­oi­mal­la hy­vin­voin­nin vai­ku­tus­ta opis­ke­lu­ky­kyyn sekä aset­ta­mal­la ta­voit­tei­ta oman hy­vin­voin­nin suh­teen. Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­ta kä­si­tel­tiin kurs­sil­la har­joit­te­le­mal­la vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ryh­mäs­sä toi­mien kun­kin yk­si­löl­lis­ten ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti.

Ryhmävalmennuskurssista saatua palautetta

Val­men­nus­ten lo­puk­si an­net­tu pa­lau­te ker­too, että val­men­nuk­set on ko­et­tu tar­peel­li­sik­si: Mi­ten hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sis­sa käy­mi­nen on muut­ta­nut toi­min­taa­si haas­teit­te­si suh­teen? Esim. olet­ko löy­tä­nyt uu­sia ta­po­ja aika­tau­lut­taa opis­ke­lu­a­si tms. (Forms-ky­se­ly)

Ryh­mä­val­men­nuk­sis­ta nou­si esiin kes­kus­te­lu­jen ja ren­non tun­nel­man mer­ki­tys:

Kri­tiik­kiä puo­les­taan tuli kurs­sin ajan­koh­das­ta ilta­päi­vi­sin kou­lun jäl­keen tai osit­tain mui­den oppi­tun­tien pääl­lä. Toi­ses­sa lu­ki­os­sam­me kurs­si si­säl­ly­tet­tiin luku­jär­jes­tyk­seen, jol­loin saat­toi tul­la pääl­lek­käi­syyk­siä opis­ke­li­joi­den mui­den va­lin­to­jen kans­sa. Toi­ses­sa lu­ki­os­sa taas kurs­sin ajan­koh­ta so­vit­tiin opis­ke­li­joi­den kans­sa ilta­päi­vään kou­lun jäl­keen. Ku­ten aina, haas­ta­vaa oli löy­tää kai­kil­le so­pi­va ajan­koh­ta. Mah­dol­li­set pois­sa­olot piti suo­rit­taa kor­vaa­vil­la teh­tä­vil­lä, jos ha­lu­si saa­da kurs­sis­ta suo­ri­tuk­sen.

Mitä hyö­tyä ryh­mä­val­men­nuk­sis­ta oli? Ky­sy­myk­seen, onko hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­se­si muut­tu­nut kurs­sin myö­tä jo­ten­kin, saa­tiin seu­raa­van­lai­sia vas­tauk­sia:

Ei mitään suurta vaikutusta, koska loppupeleissä mun itse pitää tehdä muutos.

Pa­laut­tei­den mu­kaan hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­set on ko­et­tu pää­a­si­as­sa hyö­dyl­li­sik­si. Oman ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen ja ym­mär­rys omis­ta vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sen suh­teen ovat tär­kei­tä nuo­ril­le. Vaik­ka val­men­nus­pro­ses­sis­sa muu­tos ei ta­pah­du vält­tä­mät­tä no­pe­as­ti, on tär­ke­ää saa­da ai­kaan pie­ni­ä­kin oi­val­luk­sia, sil­lä ne voi­vat nä­kyä opis­ke­li­jan suh­tau­tu­mis- ja toi­min­ta­ta­vas­sa myö­hem­min. Väli­ot­si­kos­sa ole­va, en­sin ne­ga­tii­vi­sel­ta tun­tu­va opis­ke­li­ja­pa­lau­te ”Ei mi­tään suur­ta vai­ku­tus­ta, kos­ka lop­pu­pe­leis­sä mun itse pi­tää teh­dä muu­tos” on­kin itse asi­as­sa suu­ri oi­val­lus: Jo­kai­nen on itse oman muu­tok­sen­sa te­ki­jä. Hy­vin­voin­ti­val­men­nus on mah­dol­li­suus oh­ja­ta nuor­ta oi­ke­aan suun­taan.

Kuva: Sas­kyn kuva­pank­ki

Tu­tor­kou­lu­tus
Kuva: Vil­ja Haa­pa­nie­mi

Tu­tor­kou­lu­tus
Kuva: Vil­ja Haa­pa­nie­mi

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023