Korkeakouluyhteistyötä pelillisen tapahtuman kautta Lahdessa

Olli Uuskoski, englannin opettaja ja hankkeen projektipäällikkö, Lahden lyseo

Lä­hes 700 lu­ki­on kak­kos­vuo­si­kurs­si­lais­ta is­tuu kel­lo 8.30 Lah­den Muk­ku­lan­ka­dun kor­ke­a­kou­lu­kam­puk­sen au­di­to­ri­os­sa. Uu­tis­ra­port­ti pyö­räh­tää käyn­tiin: on ta­pah­tu­nut suur­on­net­to­muus, ym­pä­ris­tö­ka­tast­ro­fi, jon­ka syis­tä ei vie­lä tie­de­tä mi­tään ja seu­rauk­sis­ta­kin vain se, että vesi on jol­lain ta­val­la saas­tu­nut. Asi­an­tun­ti­jat tar­vit­se­vat eri­näi­siä tii­me­jä rat­kai­se­maan ja poh­ti­maan ym­pä­ris­tö­ka­tast­ro­fiin liit­ty­viä on­gel­mia. Lu­ki­o­lai­set ovat il­moit­tau­tu­neet mie­len­kiin­toi­sil­ta kuu­los­ta­viin tii­mei­hin etu­kä­teen. Vaih­to­eh­toi­na ovat ol­leet mui­den mu­as­sa ym­pä­ris­tö­ke­mia, mik­ro­bi­o­lo­gia, vies­tin­tä, teko­äly, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu, oh­jel­moin­ti, joh­ta­mi­nen ja ra­vit­se­mus­tie­de. Päi­vän ku­lu­es­sa uu­tis­ra­port­te­ja näh­dään li­sää ja mys­tee­ri al­kaa sel­vi­tä.

Lah­des­sa to­teu­tet­tiin pit­kän suun­nit­te­lun jäl­keen syk­syl­lä 2022 ai­nut­laa­tui­nen pe­lil­li­nen tie­de­ta­pah­tu­ma, jo­hon osal­lis­tui­vat sa­man­ai­kai­ses­ti kaik­ki Lah­den kau­pun­gin lu­ki­oi­den kak­kos­luok­ka­lai­set. Ve­den ar­moil­la -ta­pah­tu­mas­sa lu­ki­o­lai­set osal­lis­tui­vat työ­pa­joi­hin, jois­sa kä­si­tel­tiin ku­vit­teel­lis­ta ym­pä­ris­tö­krii­siä vaih­te­le­vis­ta näkö­kul­mis­ta. Ta­pah­tu­man ta­voit­tee­na oli teh­dä kor­ke­a­kou­lu­maa­ilma lu­ki­o­lai­sil­le nä­ky­väk­si ja luo­da kiin­nos­tus­ta tie­tee­seen, sa­mal­la tii­vis­tä­en lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ja alu­een kor­ke­a­kou­lu­jen yh­teis­työ­tä.

Miten tapahtuma järjestettiin käytännössä?

Ta­pah­tu­mas­sa asi­an­tun­ti­joi­ta eli pa­jo­jen ve­tä­jiä oli­vat kor­ke­a­kou­lu­jen opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat, ja jat­kos­sa eten­kin kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­li­joi­ta yri­te­tään saa­da vah­vem­min mu­kaan, jot­ta pa­jan suun­nit­te­lu ja ve­tä­mi­nen saa­tai­siin si­säl­ly­tet­tyä luon­te­vas­ti osak­si kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja. Asi­an­tun­ti­joi­ta rek­ry­toi­tiin sekä Päi­jät-Hä­mees­tä että kau­em­paa. Asi­an­tun­ti­jat sai­vat pa­jo­jen­sa suun­nit­te­luun va­paat kä­det, ai­no­a­na vaa­ti­muk­se­na pa­joil­le oli toi­min­nal­li­suus ja jon­kin­lai­nen link­ki ym­pä­ris­tö­ka­tast­ro­fiin. Yh­tei­siä suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rei­ta pi­det­tiin muu­ta­mia – niissä asi­an­tun­ti­joil­la oli mah­dol­li­suus myös yh­teis­suun­nit­te­luun.

Päi­vän to­teu­tuk­ses­ta vas­ta­si­vat Lah­den kau­pun­ki ja Päi­jät-Hä­meen LUMA-kes­kus sekä alu­een kor­ke­a­kou­lu­toi­mi­jat LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu, LUT-yli­o­pis­to ja Hel­sin­gin yli­o­pis­to. Nämä toi­mi­jat muo­dos­ta­vat yh­des­sä Lah­den Jun­nu­Yli­o­pis­ton, jon­ka kun­ni­an­hi­moi­se­na ta­voit­tee­na on ra­ken­taa tie­de­kas­va­tus­pol­ku var­hais­kas­va­tuk­ses­ta lu­ki­oon ja tar­jo­ta in­nos­ta­via op­pi­mis­ko­ke­muk­sia ko­ko­nai­sil­le ikä­luo­kil­le. Suu­ren ta­pah­tu­man suun­nit­te­lu oli haas­ta­va teh­tä­vä, jo­hon on­nek­si saa­tiin Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta ra­hoi­tus­ta, jol­la pro­jek­tiin mm. pal­kat­tiin peli­suun­nit­te­li­ja Jori Pit­kä­nen ja pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Saa­ra Vauh­ko­nen.

Missä onnistuttiin ja missä jäi parantamisen varaa?

LUT-yli­o­pis­ton tut­ki­joi­den ke­rää­män ja koos­ta­man pa­laut­teen mu­kaan ta­pah­tu­mas­sa ja työ­pa­jois­sa on­nis­tut­tiin ko­ko­nai­suu­te­na erit­täin hy­vin. Opis­ke­li­joil­le ar­vo­kas­ta oli eri­tyi­ses­ti se, että he pää­si­vät pai­kan pääl­le tu­tus­tu­maan kor­ke­a­kou­lu­kam­puk­seen ja sai­vat oh­jaus­ta oi­keil­ta asi­an­tun­ti­joil­ta. Kii­tos­ta sai­vat eri­tyi­ses­ti la­bo­ra­to­ri­o­pa­jat, joi­ta ei ikä­vä kyl­lä ti­lo­jen puut­teen ta­kia ol­lut mah­dol­lis­ta jär­jes­tää kuin pie­nel­le jou­kol­le osal­lis­tu­jia. La­bo­ra­to­ri­o­pa­jat liit­tyi­vät kiin­te­äs­ti pe­lin juo­neen ja tut­ki­mus­tu­lok­set sai­vat pe­lin ete­ne­mään, mikä li­sä­si työs­ken­te­lyn mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. Osa pa­jois­ta jou­dut­tiin si­to­maan juo­neen löy­hem­min, ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­den puu­te näis­sä pa­jois­sa hei­ken­si ko­ke­mus­ta.

Ulko­puo­li­nen, ta­pah­tu­maa pää­työk­seen jär­jes­tä­vä koor­di­naat­to­ri osoit­tau­tui elin­tär­ke­äk­si. Hy­vin jär­jes­tet­ty ruo­kai­lu, kym­me­nien asi­an­tun­ti­joi­den oh­jeis­ta­mi­nen, ti­lo­jen hal­lin­ta ja muut on­nis­tu­nees­ti hoi­de­tut käy­tän­nön asi­at var­mis­ti­vat sen, että opis­ke­li­jat pys­tyi­vät päi­vän ai­ka­na kes­kit­ty­mään olen­nai­seen. Myös vuot­ta ai­kai­sem­min noin 80 opis­ke­li­jal­le jär­jes­tet­ty pi­lot­ti­ta­pah­tu­ma oli tär­keä ko­ke­mus, jos­ta opit­tiin pal­jon. Pe­liä ke­ven­net­tiin ja vir­ta­vii­vais­tet­tiin pi­lo­tis­ta ja esi­mer­kik­si haas­ta­vak­si ko­e­tus­ta roo­li­pe­laa­mi­ses­ta luo­vut­tiin.

Pe­lil­li­syys on kiin­nos­ta­va ja mo­ti­voi­va kon­sep­ti, mut­ta haas­ta­va to­teut­taa on­nis­tu­nees­ti isol­la väki­mää­räl­lä. Pe­lil­li­syyt­tä li­sä­täk­sem­me ko­kei­lim­me ta­pah­tu­man ai­ka­na myös so­vel­lus­ta, jos­sa pys­tyi rat­kai­se­maan sala­kie­li­siä koo­de­ja. Tek­ni­set on­gel­mat kaa­toi­vat so­vel­luk­sen juu­ri kriit­ti­sel­lä het­kel­lä, ja opis­ke­li­joi­den pet­ty­mys nä­kyi pa­laut­teis­sa. ”Peli” on hy­vin la­tau­tu­nut sana, joka on help­po ym­mär­tää lii­an ka­pe­as­ti. Tär­keä oppi ta­pah­tu­mas­ta oli­kin se, että opis­ke­li­joi­den en­nak­ko-odo­tus­ten hal­lin­ta on ta­pah­tu­man on­nis­tu­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­sen tär­ke­ää. Jos vies­tin­tä ja en­nak­ko­mark­ki­noin­ti on har­haan­joh­ta­vaa tai puut­teel­lis­ta, opis­ke­li­joi­ta on vai­kea saa­da in­nos­tu­maan enää ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä. Myös lu­ki­oi­den opet­ta­jien si­tout­ta­mi­nen ja in­for­moin­ti on tär­ke­ää. Lu­ki­on kii­rei­ses­sä ar­jes­sa sekä moni kun­ni­an­hi­moi­nen opis­ke­li­ja että opet­ta­ja saat­taa pi­tää ta­pah­tu­maa vain häi­ri­ö­te­ki­jä­nä ja ajan­huk­ka­na, jos ei pää­se itse ko­ke­maan sen hyö­ty­jä.

Jat­kos­sa haas­tee­na on saa­da ta­pah­tu­ma to­teu­tet­tua yhtä laa­duk­kaas­ti kuin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la mut­ta il­man han­ke­ra­hoi­tus­ta. Kaik­ki toi­mi­jat kui­ten­kin va­kuut­tui­vat ta­pah­tu­man hyö­dyis­tä sekä opis­ke­li­joil­le että kor­ke­a­kou­lu­toi­mi­joil­le ja ovat si­tou­tu­neet sen jat­ko­ke­hit­tä­mi­seen. Ve­den ar­moil­la -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään seu­raa­van ker­ran Lah­des­sa ke­vääl­lä 2024.

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023