Esipuhe

Hyvät lukiokoulutuksen kehittäjät!

Olem­me saa­neet lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen ja pai­kal­lis­ten ope­tus­suun­ni­tel­mien toi­meen­pa­non tu­ek­si lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­tu­stra­te­gi­an. Sitä laa­ti pit­kä­jän­tei­ses­ti ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön joh­ta­ma lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­tu- ja saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jel­man seu­ran­ta­ryh­mä. Val­mis tuo­tos luo­vu­tet­tiin ope­tus­mi­nis­te­ril­le mar­ras­kuus­sa 2022. Nyt on aika kää­riä hi­hat ja ryh­tyä hyö­dyn­tä­mään tätä laa­tu­stra­te­gi­aa päi­vit­täi­ses­sä työs­säm­me. Vi­rik­keek­si tätä työ­tä var­ten Lu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­to jär­jes­ti tou­ko­kuus­sa 2023 LUKE-se­mi­naa­ri­päi­vän. Sen yh­tey­des­sä jul­kais­tiin myös tämä Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­sa -jul­kai­su eli LUKE-ver­kos­ton jul­kai­su #3, jon­ka tee­ma­na on ni­men­o­maan laa­tu­stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­nen.

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­tu­stra­te­gi­an laa­ti­mi­ses­sa kan­ta­va­na aja­tuk­se­na oli, että se tu­kee pai­kal­li­ses­ti teh­tä­vää ope­tus­suun­ni­tel­mien si­sään­ajoa ja sa­mal­la laa­duk­kaan lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen tuo­te­ke­hit­te­lyä. Peri­aate on sama kuin ops-pe­rus­teis­sa: val­ta­kun­nal­li­ses­ti an­ne­taan raa­mit ja suun­ta­vii­vat, pai­kal­li­ses­ti teh­dään omaan te­ke­mi­seen ja pai­kal­li­siin olo­suh­tei­siin so­pi­vat tar­ken­nuk­set stra­te­gi­an toi­meen­pa­ne­mi­sek­si.

Tu­le­vai­suu­den tah­to­ti­la­na eli vi­si­o­na on, että vuo­teen 2030 men­nes­sä lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­dun­hal­lin­ta on sys­te­maat­tis­ta, va­kiin­tu­nut­ta ja tie­to­pe­rus­tais­ta toi­min­taa, jol­la on yh­tei­ses­ti so­vi­tut ta­voit­teet. Täl­löin laa­tu­stra­te­gi­an lin­jauk­set vii­toit­ta­vat suun­taa lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen pai­kal­li­sel­le ke­hit­tä­mi­sel­le. Li­säk­si su­ju­vat laa­tu­pro­ses­sit vah­vis­ta­vat laa­jaa yleis­si­vis­tys­tä ja laa­du­kas­ta op­pi­mis­ta, lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen saa­vu­tet­ta­vuut­ta, kou­lu­tuk­sel­lis­ta tasa-ar­voa, opis­ke­li­ja­läh­töi­syyt­tä ja hy­vin­voin­tia sekä toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mis­tä.

Laa­tu­stra­te­gi­aan on kir­jat­tu nel­jä lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­tu­te­ki­jää, jot­ka liit­ty­vät toi­min­nan ra­ken­tei­siin, pro­ses­sei­hin tai tu­lok­siin. Nämä laa­tu­te­ki­jät ovat 1) laa­du­kas op­pi­mi­nen, 2) hy­vin­voin­ti ja osal­li­suus, 3) ke­hit­ty­vä toi­min­ta­kult­tuu­ri ja 4) saa­vu­tet­ta­va lu­ki­o­kou­lu­tus. Vaa­ti­mus­taso laa­tu­te­ki­jöil­le mää­rit­tyy muun mu­as­sa lain­sää­dän­nös­tä ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­ta. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä aset­taa pai­kal­li­ses­ti tar­kem­pia ta­voit­tei­ta oman toi­min­tan­sa laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si. Laa­tu­te­ki­jöi­hin liit­ty­vien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta saa­daan tie­toa esi­mer­kik­si pro­ses­si­ku­vauk­sil­la, itse­ar­vi­oin­neil­la, ver­tais­ar­vi­oin­neil­la tai ulko­puo­li­sen ar­vi­oin­nin avul­la.

Koko lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­tu- ja saa­vut­ta­vuus­oh­jel­man edis­tä­mi­seen on va­rat­tu 15 mil­joo­naa eu­roa val­ti­on­a­vus­tuk­si­na ja­et­ta­vak­si lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le. En­sim­mäi­set avus­tuk­set myön­net­tiin hel­mi­kuus­sa 2022 (3,8 mil­joo­naa eu­roa) ja ne osoi­tet­tiin opin­to-oh­jauk­sen ke­hit­tä­mi­seen. Avus­tus­ta myön­net­tiin yh­teen­sä 38 hank­keel­le. Niis­sä ke­hi­te­tään muun mu­as­sa di­gi­taa­li­sia työ­ka­lu­ja oh­jauk­seen, ryh­män­oh­jaus­ta, oh­jaus­mal­le­ja tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­vaan kou­lu­tuk­seen (TUVA) sekä poh­di­taan opin­to-oh­jauk­sen tu­le­vai­suus­näkö­kul­mia.

Toi­nen erä avus­tuk­sia ja­et­tiin jou­lu­kuus­sa 2022 (8,4 mil­joo­naa eu­roa). Näil­lä avus­tuk­sil­la edis­te­tään eri­tyi­ses­ti lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen laa­tu­stra­te­gi­an toi­meen­pa­noa. Ra­hoi­te­tuis­sa hank­keis­sa laa­di­taan kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien laa­tu­käsi­kir­jo­ja, ke­hi­te­tään pai­kal­li­sia tai seu­dul­li­sia laa­tu­kri­tee­rei­tä sekä teh­dään pro­ses­si­ku­vauk­sia lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ydin­toi­min­nois­ta. Li­säk­si ko­keil­laan eri­lai­sia ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen ta­po­ja ku­ten yh­teis­o­pet­ta­juut­ta, verk­ko- ja hyb­ri­di­o­pe­tus­ta sekä use­am­man oppi­ai­neen in­teg­roi­tu­ja opin­to­jak­so­ja. Jois­sa­kin hank­keis­sa ke­hi­te­tään laa­tu­tu­tor-toi­min­taa. Hank­kei­ta on kai­ken kaik­ki­aan 58, jois­ta puo­let on ver­kos­to­hank­kei­ta. Kus­sa­kin ver­kos­tos­sa on mu­ka­na 2–20 lu­ki­o­ta tai lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jää, mikä mer­kit­see sitä, että käyn­nis­sä ole­vien hank­kei­den pii­ris­sä on lä­hes 2/3 Suo­men lu­ki­ois­ta. Ver­kos­toi­na to­teu­tet­ta­vis­sa hank­keis­sa on mo­nia etu­ja. En­sin­nä­kin hank­kei­den työ­mää­rä ja vas­tuu ja­kaan­tuu use­am­mil­le har­ti­oil­le. Myös hank­keen ide­oin­nis­sa voi­daan hyö­dyn­tää moni­puo­lis­ta asi­an­tun­te­mus­ta ja osaa­mis­ta. Toi­saal­ta hank­kei­den tu­lok­set ja tuo­tok­set le­vi­ä­vät jo läh­tö­koh­tai­ses­ti laa­jem­mal­le kuin yh­den toi­mi­jan hank­kees­sa.

Ke­vääl­lä 2023 ja­e­taan vie­lä kol­mas erä avus­tuk­sia laa­tu- ja saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jel­man edis­tä­mi­seen. Käyn­nis­sä ole­vien ja jo päät­ty­nei­den hank­kei­den tu­lok­sia ja tuo­tok­sia ja­e­taan verk­ko­si­vuil­la sekä eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa ku­ten LUKE-ta­paa­mi­sis­sa ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen toi­mi­joil­le jär­jes­tet­tä­vis­sä muis­sa ta­pah­tu­mis­sa.

Jat­ke­taan yh­des­sä työ­tä laa­duk­kaan lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen hy­väk­si. Sii­nä aut­taa osal­taan tämä LUKE-jul­kai­su, jon­ka kai­kil­le kir­joit­ta­jil­le ja si­säl­lön tuot­ta­jil­le esi­täm­me par­haat kii­tok­set. Läm­pi­mät kii­tok­set myös te­ok­sen toi­mit­ta­jil­le, Itä-Suo­men LUKE-alue­koor­di­naat­to­reil­le Päi­vi Kiis­kil­le ja En­sio Va­ta­sel­le, jot­ka ko­ko­si­vat oi­val­li­sen ko­ko­nai­suu­den laa­tu­stra­te­gi­an toi­meen­pa­non tu­ek­si. An­toi­sia luku­tuo­ki­oi­ta tä­män verk­ko­jul­kai­sun pa­ris­sa!

Hel­sin­gis­sä 15. tou­ko­kuu­ta 2023

Pet­ri Le­hi­koi­nen
Ope­tus­neu­vos, yk­si­kön pääl­lik­kö
Ope­tus­hal­li­tus

Tei­jo Kol­jo­nen
Ope­tus­neu­vos
Ope­tus­hal­li­tus

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023